Drugi Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXIII/168/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza  drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie 1             (pobierz)

Ogłoszenie  2            (pobierz)
Wzór oferty              (pobierz)
Wzór umowy            (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)

Rozdrażew, 2.06.2021 r.