Konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XX/120/2016 z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Wzór sprawozdania (pobierz)