Konkurs ofert na realizację w 2017r. zadań o charakterze pożytku publicznego


Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XX/120/2016 z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r.  zadań o charakterze pożytku publicznego
Ogłoszenie  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór umowy  (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)


Rozdrażew, dn. 7.02.2017 r.