Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego - wakacje

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Ogłoszenie - wakacje      (pobierz)
Wzór  oferta                   (pobierz)
Wzór   umowa                 (pobierz)
Wzór sprawozdania          (pobierz)

Rozdrażew, 28.04.2023 r.