Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu  8 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl , w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń lub poniżej  (pobierz)