Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązujący z dniem 1 stycznia 2020r. (pobierz)
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązujący z dniem 23 lutego 2017r. (pobierz)

Informacje teleadresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul . Krotoszyńska 9
63 - 708 Rozdrażew
Tel. komórkowy  696-452-484
Centrala telefoniczna numery: 62 332 03 80 (pomoc społeczna), 62 332 03 84 (świadczenia rodzinne) numery wewnętrzne:
    2 – Kierownik GOPS w Rozdrażewie
    3 – Pracownicy socjalni
    4 – Dział świadczeń
adres e-mail: gopsrozdrazew@post.pl

Kierownik Ośrodka - Donata Krzyżosiak
Główny księgowy – Ilona Plucińska
Starszy Pracownik Socjalny - Małgorzata Zagrodnicka
Pracownik Socjalny - Justyna  Hechmann 
Inspektor - Edyta Roszczak-Urban
 
Ośrodek czynny jest w godzinach:
poniedziałek  - piątek     7.00 - 15.00
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie istnieje od 1990r. Obejmuje swoim działaniem teren gminy Rozdrażew. Jest organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm./.
 
Klauzula obowiązku informacyjnego (pobierz)
 
Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy:

z zakresu pomocy społecznej
•    przyznawanie i wypłacanie zasiłków; stałych, okresowych, celowych
•    przyznawanie pomocy rzeczowej
•    organizowanie usług opiekuńczych
•    organizowanie dożywiania dzieci w szkołach
•    kierowanie do domów pomocy społecznej
•    świadczenie pracy socjalnej
•    wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z  rozeznanych potrzeb gminy.
z zakresu innych ustaw
•    przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów, na podstawie ustawy o  systemie oświaty,
•    realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach działalności   zespołu interdyscyplinarnego i jego obsługi
•    realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną.
z zakresu świadczeń rodzinnych
•    przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków
•    przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna
•    prowadzenie postępowania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze
z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
•    ustalanie prawa i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
•    prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci
•    przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”
z zakresu Karty Dużej Rodziny
•    prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
•    realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewidencje i rejestry prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 
1.    Rejestr zasiłków stałych, okresowych, celowych
 
2.    Rejestr decyzji o przyznanych zasiłkach
 
3.    Ewidencja składek społecznych i zdrowotnych dla klientów OPS
 
4.    Rejestr świadczeń rodzinnych
 
5.    Rejestr świadczeń wychowawczych.