Kierownictwo Urzędu

Organy i osoby sprawujące władzę

 
WÓJT GMINY 
MARIUSZ DYMARSKI
 
SEKRETARZ GMINY
BARBARA BIESIADA
 
SKARBNIK (REFERAT FINANSOWY)
- MARIA MICHALAK
 
RADCA PRAWNY
TATIANA CIERNIEWSKA
 
 
KIEROWNIK REFARATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
- HENRYK SZKUDŁAPSKI
 
Z-ca KIEROWNIKA USC  
- Beata SMARDZEWSKA-SKORUPSKA