Referat Finansowy

Informacje teleadresowe

Referat Finansowy
ul. Rynek 1
63 - 708 Rozdrażew
tel. (62) 722-13-36
      (62) 722-13-05 wew. 34
Kierownik Referatu  - Skarbnik Gminy  mgr Paulina Szczepańska

Zadania Referatu Finansowego

 
Do podstawowych zadań Referatu Finansowego należy:
 
1. przygotowanie projektu budżetu Gminy ,
2. prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy ,
3. wykonywanie budżetu , prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy ,
4. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie ,
5. kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych , sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy ,
6. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej ,
7. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w  tym zakresie,
8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową , Urzędem Skarbowym , bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym ,
9. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
 
Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności :
1. opracowywanie projektu budżetu Gminy ,
2. zgłaszanie swoich propozycji dot. budżetu gminy Wójtowi i Radzie Gminy
3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy
4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu ,
5. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
6. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy .
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
  1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,
  2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi ,
  4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej ,
  5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych ,
  6. przygotowywanie okresowych ocen , analiz, informacji i sprawozdań .
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .
 
 
 
 

Procedury realizowane przez Referat Finansowy

  
Procedury realizowane przez Referat Finansowy
 
 
1.    Umorzenia zaległości podatkowych,
 
2.    Odraczanie lub rozkładanie na raty podatku i zaległości podatkowych,
 
3.    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych z tytułu :
 
-     modernizacji, budowy budynków inwentarskich,
 
-     nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie nowego
      gospodarstwa rolnego,
 
-     odbywania zasadniczej służby wojskowej,
 
4.    Wydawanie zaświadczeń w sprawie:
 
       - figurowania podatnika w ewidencji płatników podatku rolnego,
 
       - statystycznego dochodu z gospodarstwa,
 
       - niezaleganiu w zobowiązaniach pieniężnych,  
 
5.    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
       wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 
6.    Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych.
 

W zakresie działalności gospodarczej

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

2. Dokonywanie zmian wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,

3. Wykreślanie zarejestrowanych podmiotów z ewidencji działalności gospodarczej,

4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

5. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

6. Określenie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,

7. Udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych.