Referat Organizacyjno- Administracyjny

Informacje teleadresowe

Referat Organizacyjno - Administracyjny
ul. Rynek 3
63 - 708 Rozdrażew
tel. (62) 722-13- 63
     (62) 722-13- 05   nr wew. 39
Kierownik Referatu - Sekretarz  mgr Barbara Biesiada 

Zadania Referatu Organizacyjno - Administracyjnego

 
Do zadań referatu organizacyjno - administracyjnego należy :
 
1. dbałość o zgodne z przepisami prawa działania Urzędu oraz pomoc prawna ,
2. wdrażanie uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Gminy oraz nadzór nad ich wykonaniem ,
3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i dokumentacji związanej ze stosun­kami pracy ,
4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym,
5. prowadzenie kancelarii i archiwum ,
6. udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji ,
7. prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg i wniosków składanych do Urzędu ,
8. obsługa prawna , kancelaryjna i organizacyjno- techniczna Rady Gminy i Wójta w tym :
-   organizowanie posiedzeń Rady Gminy oraz przygotowanie materiałów ,
-   organizowanie posiedzeń Komisji Rady ,
-   prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy , przedstawianie ich Wojewodzie , Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami / ,
-   ewidencja zarządzeń wewnętrznych Wójta ,
 9.  prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu 
10. współpraca z wojewódzkim oraz powiatowym biurem pracy w sprawach zatrudniania i bezrobotnych ,
11. zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie , w tym materiały biurowe i kancelaryjne oraz prenumerata czasopism i dzienników urzędowych ,
12. organizacja współpracy z sołectwami ,
13. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd ,
14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta .
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
  1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,
  2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi ,
  4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej ,
  5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych ,
  6. przygotowywanie okresowych ocen , analiz, informacji i sprawozdań .
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .
 
 

Procedury realizowane przez Referat Organizacyjno - Administracyjny

 
Procedury realizowane przez Referat Organizacyjno - Administracyjny
 
 
1.    Wydawanie zaświadczeń o:
-   przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
-   prowadzeniu działalności gospodarczej
 
2.     Przyjmowanie skarg i wniosków.
 
3.      Wykonywanie czynności urzędowych m.in. :
         -    poświadczenie własnoręczności podpisu
         -    poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem