Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Informacje teleadresowe

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
ul. Rynek 3
63 - 708 Rozdrażew
tel.(62) 722-13-76
    (62) 722-13-05 wew. 44
Z-ca Kierownika USC Beata Smardzewska-Skorupska
 
 

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych

  
 Do zadań Referatu  Spraw Obywatelskich i Społecznych należy :
 
1.  prowadzenie spraw stanu cywilnego,
2.  ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych,
3.  prowadzenie kancelarii tajnej,
4.  prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej,
5.  udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych ,
6.  współdziałanie z policją oraz utrzymanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
7. prowadzenie spraw przeciwpożarowych gminy, sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciw­pożarową w stosunku do jednostek organizacyjnych OSP,
8. koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia, aptek, oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kultury i sztuki, turystyki i sportu,
9. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki,
10.wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku ,
11.wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji,
12.prowadzenie spraw związanych z badaniem opinii społecznej,
13.opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
Do wspólnych zadań referatów należy :
 
  1. koordynowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy  
  2. zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
  3. współdziałanie z organami samorządowymi,
  4. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
  5. przestrzeganie procedury zamówień publicznych,
  6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań .
 
Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .
 
  Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z:
•     dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października  2008r. o zmianie imienia i nazwiska
(pobierz)
•     dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (pobierz)
•     dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności   (pobierz)   
 
 
 
 
 
 

Procedury realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

 
Procedury realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
 
A.    W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
 
1.  Wydawanie dowodów osobistych (wniosek)
2.  Zameldowanie na pobyt stały
3.  Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
4.  Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
5.  Zameldowanie w trybie administracyjnym
6.  Wymeldowanie z pobytu stałego
7.  Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
8.  Wymeldowanie w trybie administracyjnym
9.  Zameldowanie czasowe cudzoziemca
10. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego
11. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu
12. Wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
13. Aktualizacja Rejestru Wyborców
 
B.   W zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej :
 
1.  Orzeczenie konieczności sprawowania przez poborowego opieki nad członkiem rodziny
2.  Uznanie poborowego za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członka/ów rodziny
3.  Ustalenie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe wynagrodzenie ze stosunku pracy
4.  Wypłata należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową
 
C.   W zakresie danych osobowych :
 
Udostępnianie danych osobowych na wniosek złożony zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych
 
D.   W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego :
 
1.  Wpis do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzanego za granicą
2.  Wydanie odpisu aktu cywilnego
3.  Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
4.  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
5.  Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego
6.  Zgłoszenie urodzenia dziecka
7.  Zgłoszenie zgonu
8.  Zmiana imienia (imion) dziecka
9.  Uznanie dziecka
10. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu
11. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
12. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 
E.   W zakresie spraw oświaty
 
1.  Przygotowywanie uchwał dotyczących sieci szkół i przedszkoli,
2.  Zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
3.  Powoływanie i organizowanie pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli  
     kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
4.  Przygotowanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
5.  Kontrola realizacji obowiązku szkolnego dzieci,
6.  Przydzielanie nauczania indywidualnego uczniom.
 
 
F.  W zakresie organizacji imprez masowych
1.  Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.
2.  Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej.