Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania, kompetencje i zadania Wójta

 
Podstawy prawne działania.
Wójt Gminy Rozdrażew działa na podstawie:
1.   Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/.
2.   Ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. z 2002 roku Nr 113 poz.984 z późniejszymi zmianami/
3.   Innych ustaw kompetencyjnych.
 
Kompetencje Wójta.
1.   Wójt jest organem wykonawczym Gminy Rozdrażew.
2.   Wykonuje uchwały Rady Gminy Rozdrażew oraz szereg zadań określonych przez ustawy oraz przepisy wydane na ich podstawie.
 
Zadania Wójta.
Do podstawowych i najważniejszych zadań Wójta należy:
1.   Przygotowanie projektów uchwał Rady.
2.   Określanie sposobu wykonywania uchwał Rady.
3.   Gospodarowanie mieniem komunalnym.
4.   Wykonywanie budżetu Gminy.
5.   Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
6.   Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Urzędu oraz Kierowników   jednostek organizacyjnych Gminy.
 
Terminy i godziny przyjęć interesantów:
W każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00