Tryb działania

Tryb działania Wójta Gminy Rozdrażew

         Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem wykonawczym
gminy jest wójt. Wójt Gminy wybierany jest w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kadencja wójta rozpoczyna
się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy
i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy(4 lata).
Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady
gminy ślubowania.
 
Wójt Gminy Rozdrażew wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy
określone przez ustawę o samorządzie gminnym oraz inne ustawy oraz
przepisy wydane na ich podstawie.
Wykonuje m.in. budżet gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz
reprezentuje ją na zewnątrz,sprawuje zwierzchnictwo służbowe wobec
pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 
Wójt realizuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin
organizacyjny.
 
Kierowniiem urzędu jest Wójt.
Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim
imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi.