Jesteś tutaj:   

Nabory

Procedury rekrutacji pracowników niepedagogicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

 Zgodnie z standardami kontroli zarządczej proces zatrudnienia – rekrutacji powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.

Procedura rekrutacji przebiega według następujących etapów:

1. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w liceum lub dodatkowo na stronie internetowej gminy Tarnowo Podgórne o naborze ze wskazaniem stanowiska.
2. Oferty pracy w formie CV składane są w sekretariacie liceum lub drogą elektroniczną.
3. Dyrektor liceum dokonuje wstępnej selekcji ofert i wybiera kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaje przekazana kandydatom drogą telefoniczną.
5. Dyrektor liceum przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i dokonuje wyboru.
6. Dyrektor liceum sporządza notatkę służbową z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z uzasadnieniem wyboru, uwzględniając: autoprezentację, kwalifikacje i motywacje oraz chęć rozwoju zawodowego kandydata.
7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany, zostają włączone do jego akt osobowych.
8. Pozostałe oferty zostaną zniszczone w ciągu miesiąca od zakończenia rekrutacji.

Procedury rekrutacji pracowników pedagogicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

 Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
1. Stosowanie niniejszych procedur nie obejmuje:
    a) stanowisk obsadzanych na podstawie powierzenia lub skierowania,
    b) nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo ( dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych),
    c) nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor liceum, który określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów na stanowisko nauczyciela.
3. Informacje o rekrutacji na stanowisko nauczyciela umieszcza się na stronie internetowej szkoły, na stronie internetowej serwisu oświatowego lub stronie gminy Tarnowo Podgórne oraz na tablicy ogłoszeń w liceum.
4. Kandydaci na stanowisko pedagogiczne składają dokumenty w sekretariacie liceum lub przesyłają je drogą elektroniczną. Na dokumenty kandydata składają się: CV, kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzające wykształcenie, list motywacyjny.
5. Dyrektor liceum powołuje komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą:
    a) dyrektor liceum,
    b) nauczyciel właściwego zespołu przedmiotowego,
    c) sekretarz szkoły,
    d) inny nauczyciel wskazany przez dyrektora.
6. Komisja obraduje w składzie co najmniej 3- osobowym.
7. Po upływie 14 dni od daty opublikowania informacji o rekrutacji komisja ocenia dokumentację pod względem formalnym i wskazuje kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej. Z przeprowadzonej oceny komisja sporządza notatkę zawierającą listę kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje telefonicznie. Rozmowy powinny zostać wyznaczone na dzień następujący po ocenie formalnej dokumentacji.
9. Ocena kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej prowadzona jest metodą punktową w skali 1-5. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
    a) autoprezentacja,
    b) nauczyciel jako zawód,
    c) samodzielność i odpowiedzialność,
    d) współpraca z rodzicami,
    e) motywacja.
10. Po przeprowadzeniu rozmów komisja rekrutacyjna ustala wynik rekrutacji wskazując kandydata, który uzyskał największą sumarycznie ilość punktów.
11. W przypadku równej ilości punktów 2 kandydatów, którzy zajęli pierwsze miejsce, komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych dla tych kandydatów w terminie do 2 dni od pierwszej rozmowy.
12. Po przeprowadzeniu rekrutacji komisja ustala jej wynik wskazując kandydata, który uzyskał największą sumarycznie ilość punktów.
13. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół.
14. Kandydat wskazany przez komisję otrzymuje telefonicznie informację o tym fakcie niezwłocznie po zakończeniu prac komisji.
15. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany, zostają włączone do jego akt osobowych.
16. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w ciągu miesiąca po zakończeniu rekrutacji.