Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 118, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

2. Zgodnie z art. 37 RODO w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym został powołany inspektor danych osobowych Pan Michał Zajdowicz i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail lotp@liceumtp.edu.pl , oraz telefonicznie +48 61 81 47 253.  

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 r. poz. 1457), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz. 1148 i 1078), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2018 r. poz. 1900).
 • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1231).
  • realizacji zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami przy Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, Księgowe Centrum Usług Wspólnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 

6. Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, gdy:
   •  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   •  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.