Jesteś tutaj:   

Nabory

Procedura rekrutacji pracowników niepedagogicznych

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

       

       

        Proces rekrutacji powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Przy rekrutacji kandydatów przestrzegane są zasady dotyczące  zakazu dyskryminacji,  ochrony danych osobowych, poszanowania dóbr osobistych. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 

Procedura rekrutacji przebiega według następujących etapów:

1. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze ze wskazaniem stanowiska na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły  lub dodatkowo na stronie internetowej gminy Tarnowo Podgórne.

2. Oferty pracy w formie określonej w ogłoszeniu składane są w sekretariacie gimnazjum lub drogą elektroniczną.

3. Dyrektor wraz z sekretarzem szkoły oraz kierownikiem gospodarczym lub wicedyrektorem dokonują wstępnej selekcji ofert i wybierają kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaje przekazana kandydatom drogą telefoniczną.

5. Dyrektor wraz z sekretarzem szkoły oraz kierownikiem gospodarczym lub wicedyrektorem przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i dokonują wyboru kandydata o najlepszych preferencjach.

6. Decyzja o zatrudnieniu kandydata przekazywana jest telefonicznie.

 

Procedura rekrutacji pracowników pedagogicznych

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

       

        Proces rekrutacji pracowników pedagogicznych poprzedzony jest określeniem przyszłych potrzeb szkoły wynikających z prognozy jej funkcjonowania. Proces rekrutacji powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Przy rekrutacji kandydatów przestrzegane są zasady dotyczące  zakazu dyskryminacji,  ochrony danych osobowych, poszanowania dóbr osobistych.

 

1. Stosowanie niniejszych procedur nie obejmuje:

a.   nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo

b. stanowisk obsadzanych na podstawie powierzenia

c.   nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor szkoły, który określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów na stanowisko nauczyciela.

3. Informacje o rekrutacji na stanowisko nauczyciela umieszcza się na stronie internetowej serwisu oświatowego oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Kandydaci na stanowisko pedagogiczne składają oferty w sekretariacie szkoły lub przesyłają je drogą elektroniczną. Kandydaci składając ofertę przedstawiają następujące dokumenty:  CV, kopie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje i poziom wykształcenia, list motywacyjny.

5. Dyrektor szkoły wraz z wicedyrektorem dokonują wstępnej selekcji ofert i wybierają kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaje przekazana kandydatom drogą telefoniczną.

7. Dyrektor szkoły wraz z wicedyrektorem przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i dokonują wyboru kandydata o najlepszych preferencjach.

8. Wybrany kandydat otrzymuje telefonicznie informację o zatrudnieniu.

9. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w drodze rekrutacji zostają włączone do jego akt osobowych po uprzednim uwierzytelnieniu. Wyłoniony kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostaje dołączone do jego akt osobowych .

10. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w ciągu miesiąca po zakończeniu rekrutacji.