Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: Dorota Anna Pietrzak

kom.: 510-056-509

Wicedyrektor: Jolanta Maciesza

Wicedyrektor: Magdalena Polińska

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Powyższy wykaz ma odzwierciedlenie w Statucie Szkoły. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.