Rejestry, archiwa i ewidencje

Archiwa

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Rejestry i ewidencje

Lp.

Rodzaj Rejestru

Gdzie szukać

Kontakt

 1.

Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły

Sekretariat szkoły

ul. Dopiewska 5

pok. nr 5

 

61 814 77 31

szkola@splusowko.pl

 

 2.

Rejestr przeprowadzonych kontroli

 3.

Rejestr upoważnień

 4.

Rejestr Uchwał Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Lusówku

 5.

Rejestr awansów zawodowych nauczycieli

 6.

księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły

 7.

księga uczniów

 8.

imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły

 9.

imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych e-legitymacji szkolnych mLegitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych

 10.

imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną

 11.

rejestr druków ścisłego zarachowania

 12.

wykazy uczniów i ewidencja ich obecności

 13.

rejestr wypadków

 14.

rejestr wyjść grupowych z wyjątkiem wycieczek

 15.

ewidencja wejść na teren szkoły i wyjść

 16.

karty czasu pracy pracownika

 17.

rejestr wypadków pracowników przy pracy

 18.

rejestr skarg i wniosków

 19.

ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 20.

książka obiektu budowlanego