Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

1.    Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, zwana dalej Szkołą, jest placówką publiczną, która:
    1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,
    2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
    3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
    4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
    5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2.    Siedziba Szkoły znajduje się w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48.
3.    Organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne.
4.    Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.     
5.    Szkoła nosi imię Arkadego Fiedlera.
6.    Szkoła Podstawowa  używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.
7.    Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
8.    Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych(posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury.
9.    Szkoła jest jednostką budżetową.