Ogłoszenie nr 776669-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

 

Ogłoszenie nr 776669-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie w ramach projektu pn. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Tak

 


Nazwa projektu lub programu
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Ogłoszenie nr 776669-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

 

 

ZSP.3920.01.2020.HM


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.    ZAMAWIAJĄCY
1.1.    Zamawiający:  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
1.2.    Adres: 64-030 Śmigiel, ul. Dudycza 4, tel.65 518 00 27
1.3.    Strona internetowa: zspnietazkowo.pl
adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspnietazkowo.pl
1.4.    Godziny urzędowania Zamawiającego:
Od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:00 – 15:00.

2.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.1843) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy. Do przeprowadzenia niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana tzw. „procedura odwrócona”, w której najpierw dokonana zostanie ocena ofert, a następnie zbadane zostanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy).

3.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie w ramach projektu pn. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na załącznikach nr 1A-1D - formularze  szczegółowe.
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, nieregenerowany, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach, nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich,  musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień CPV:
CPV 30.21.30.00-5 (komputery osobiste), 48.00.00.00-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w wersji edukacyjnej.

4.    PODWYKONAWCY
1)    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2)    W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3)    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
4)    Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
5)    Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6)    Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7)    Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 14 dni od daty podpisania umowy. Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

6.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 Ustawy
b)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2
6.2.    Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum 50 000 zł brutto;
6.3.    Poleganie na potencjale innych podmiotów
1)    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2)    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 7 do SIWZ.


6.4.    Fakultatywne podstawy wykluczenia
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy:
a)    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r.  poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
b)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.15,chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.5.    Wykonawcy występujący wspólnie
1)    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2)    Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)    Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą
4)    Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu

6.6.    Środki naprawcze (self-cleaning)
1)    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2)    Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).
3)    W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

7.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1.    Oświadczenie wykonawcy
1.    Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:
1)    dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ
2)    dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 3 do SIWZ
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
3.    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1,
4.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.2.    Dokumenty składane przez Wykonawcę
1.    Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1)    spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 6.2
2)    brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 6.4
2.    Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3.    Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.  3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
4.    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3.    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2. wykazu głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów,  czy zostały wykonane należycie – załącznik nr 8 do SIWZ;

7.4.    W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 7.2 następujących dokumentów:
1)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2)    oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zał. nr 5 do SIWZ;
3)    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zał. nr 5 do SIWZ;
4)    oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zał. nr 4 do SIWZ.

7.5.    Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1)    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a)    pkt 7.4 ppkt. 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ust.5 pkt. 5 i 6 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b)    pkt 7.4 ppkt. 4)- składa     dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
pkt 7.4 ppkt. 2 i 3)- składa  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)    Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6.    Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.4.

7.7.    Dokumenty dotyczące podwykonawców
1.    Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.4 ppkt. 1-4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

7.8.    Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców
1.    W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:
1)    zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)    czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.    Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.4 ppkt. 1-4.
3.    Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.4 ppkt. 1-4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy

7.9.    Forma oświadczeń i dokumentów
a)    Dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
b)    Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
c)    Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w formie papierowej, własnoręcznym podpisem.
d)    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wyżej, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
e)    Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1)    Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
2)    Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3)    Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4)    Wszelkie oświadczenia i dokumenty przekazywane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, muszą dla swej ważności być jednocześnie potwierdzone w formie pisemnej.
5)    Adres elektroniczny Zamawiającego:  kiergosp@zspnietazkowo.pl
6)    Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Hubert Maćkowski, tel. 65 518 00 27
7)    Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na piśmie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, chyba  że wniosek o wyjaśnienie wpłynie po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .
Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.
8)    Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców.

9.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3.    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, stanowiącym zał. nr 1 do specyfikacji, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5.    Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i pieczętowana przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona.
6.    Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
7.    Oferta powinna być spięta w sposób trwały, zapakowana w dwóch kopertach, każda powinna być zaadresowana do zamawiającego, opieczętowana  przez wykonawcę i opisana w następujący sposób:
„Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu komputerowego ZSP w Nietążkowie
Nie otwierać przed dniem 21.01.2021 roku,  godz. 12:00”
Zamawiający nie ponosi konsekwencji złożenia oferty niezgodnie z w.w. opisem i potraktowanie jej jako zwykłej korespondencji.
8.    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE.
9.    Wykonawca w swojej ofercie wskazuje, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje nazwy firm podwykonawców.
10.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.    Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
2.    Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ta jest ceną  ostateczną.
3.    Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.    Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.
6.    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.    Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium  w wysokości 2.000,00 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto BS w Kościanie nr 41 8666 0004 2002 0100 0605 0014,  wykonawca może wnieść wadium również  w  poręczeniach bankowych lub  poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 r., poz.310) – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego (wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w  przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.
2.    Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego, datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego (datę i godzinę wpływu na konto   Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu.
3.    Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.
4.    Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)    nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.       
5.    Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.    W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę i numer zamówienia, którego dotyczy wadium.

12.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
    Składanie ofert: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, ul. Dudycza 4,  64-030 Śmigiel,  sekretariat dyrekcji , do 21.01.2021 r. do godz. 11:50 lub przesłać do w.w. terminu na adres zamawiającego. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.
    Otwarcie ofert: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, ul. Dudycza 4,  64-030 Śmigiel,  gabinet dyrektora,  w dniu  21.01.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14.    KRYTERIA WYBORU OFERTY
1.    Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
a)    Cena (C)                                         –  60 %
b)    Termin gwarancji  (G)                   –  40 %

2.    Kryterium Cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Cbadanej) x 60
gdzie:    
Cmin      - cena oferty najtańszej
Cbadanej – cena oferty badanej


3.    Kryterium Termin gwarancji (G) będzie rozpatrywane na podstawie okresu podanego przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty jak poniżej:
a)    2 lata    - 0 pkt.
b)    3 lata  - 10 pkt.
c)    4 lata  - 20 pkt.
d)    5 lat   – 40 pkt.

4.    Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt. tj.: 60 pkt za cenę + 40 pkt za termin gwarancji.

5.    Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu.

15.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ   PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
•    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu:
1)    umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz z ofertą);
•    Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

16.         ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.

17.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wniesienie odwołania przysługuje wobec poniższych czynności:
•    Określenia warunków udziału w postępowaniu
•    Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
•    Odrzucenia oferty odwołującego
•    Opisu przedmiotu zamówienia
•    Wyboru najkorzystniejszej oferty
Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.182 ustawy PZP.
Zgodnie z art.181 ustawy PZP Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

18.    JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1)    Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2)    Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
3)    W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i opisać „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2019 r., poz. 1010)”.

19.    INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2)    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3)    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4)    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
5)    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP        
6)    Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będę w PLN.    
      
20.    KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
•    Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel;
•    Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@zspnietazkowo.pl;
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
•    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
•    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji;
•    podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
•    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
•    przysługuje Pani/Panu:
    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    prawo do sprostowania swoich danych,
    prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•    Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
•    W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

ZATWIERDZAM                                                                                                                    Kościan, dnia 31.12.2020 r.
    

Załączniki:

1.    załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + formularze szczegółowe dot. zaproponowanego sprzętu (1A-1D)

Załącznik 1A
Załącznik 1B
Załącznik 1C
Załącznik 1D

2.    załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3.    załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4.    załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
5.    załącznik nr 5 - Oświadczenie  
6.    załącznik nr 6 - Projekt umowy
7.    załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby
8.    załącznik nr 8 – Wykaz dostaw