Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia nr 776669-N-2020 z dnia 31.12.2020

ZSP.3920.01.2020.HM                                                         Kościan, dnia 08.01.2021 r.

 

                                                                                       

W związku z przesłanymi zapytaniami dotyczącymi  przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie w ramach projektu pn. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 oraz zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłamy poniższe wyjaśnienia.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedz:

Tak, w momencie odbioru sprzętu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania.

 

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedz:

Tak, zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności

 

Pytanie 6

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF  („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF.

 

Jednocześnie zgodnie z art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmienił zapisy SIWZ w niżej wymienionych paragrafach:

Punkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 Ustawy

b)      spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2

c)      potwierdzą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego.”

 

Punkt 7.2.1. otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1)      spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 6.2

2)      brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 6.4

3)      spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących sprzętu komputerowego, opisanych w przedmiocie zamówienia.”

 

Punkty 7.5-7.9 otrzymują numerację odpowiednio 7.6-7.10, a punkt 7.5 otrzymuje brzmienie:

„W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca przedstawi potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego.”

 

Punkt 9.7. otrzymuje brzmienie:

 

„Oferta powinna być spięta w sposób trwały, zapakowana w dwóch kopertach, każda powinna być zaadresowana do zamawiającego, opieczętowana  przez wykonawcę i opisana w następujący sposób:

„Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu komputerowego ZSP w Nietążkowie

Nie otwierać przed dniem 22.01.2021 roku,  godz. 12:00”

Zamawiający nie ponosi konsekwencji złożenia oferty niezgodnie z w.w. opisem i potraktowanie jej jako zwykłej korespondencji.”

 

Punkt 12 otrzymuje brzmienie:

 

 

Odpowiedzi na zapytania, zmiany do SIWZ - docx