Konkurs na stanowisko: pracownik kina

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie
ogłasza nabór na stanowisko:
 pracownik kina

 

I. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa i adres jednostki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie
ul. Poznańska 24, 62-025 Kostrzyn.

2. Nazwa stanowiska pracy: pracownik kina

3. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)

2. Znajomość przepisów z zakresu:

a)  Ustawa organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

b) Ustawa o kinematografii

c) Ustawa bibliotekach

d) Ustawa o samorządzie gminnym

3. Znajomość przynajmniej jednego z programów graficznych Canva, Corel Draw, Photoshop

4. Nieposzlakowana opinia

5. Gotowość do pracy w weekendy

III. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

2. Umiejętność dostosowania tempa pracy do narzuconych terminów

3. Umiejętność dostosowywania repertuaru kina do potrzeb widzów

4. Umiejętność administrowania strony internetowej/profilu w mediach społecznościowych

5. Umiejętność redagowania pism

6. Obsługa komputera w zakresie MS Office, urządzeń biurowych

7. Obsługa kasy fiskalnej

8. Pożądane cechy charakteru: systematyczność, kreatywność, elastyczność w działaniu, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM NABORU:

1. Obsługa kina

2. Tworzenie repertuaru kina

3. Prowadzenie działań promocyjnych, mających na celu rozpropagowanie repertuaru

4. Sprzedaż biletów

5. Emitowanie filmów

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością kina

7. Tworzenie comiesięcznych raportów z działalności kina

8. Administrowanie strony internetowej biblioteki

9. Współpraca z pracownikami biblioteki w zakresie promocji czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury

10. Organizowanie spotkań o tematyce filmowej

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERTACH PRACY SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się z informacją administratora o ochronie danych osobowych (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)

VII. SKŁADANIE OFERT:

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2021 r. do godziny 18.00

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Konkurs na stanowisko: pracownik kina”


Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny
ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn,

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez bibliotekę (datę wpływu).

Zgłoszenia kandydatów po terminie i w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.biblioteka-kostrzyn.pl)

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH