Nabór na stanowisko bibliotekarz (filia Czerlejno)

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie
ogłasza nabór na stanowisko:
bibliotekarz

 

 I.DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa i adres jednostki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie ul. Poznańska 24, 62-025 Kostrzyn.

2. Nazwa stanowiska pracy: bibliotekarz

3. Wymiar etatu: połowa wymiaru czasu pracy (0,5 etatu)

4. Miejsce pracy: Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerlejnie, na terenie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane bibliotekarskie lub pedagogiczne.

2. Znajomość przepisów z zakresu:

a) Ustawa o bibliotekach

b) Ustawa organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3. Znajomość zagadnień z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece

4. Gotowość do pracy w weekendy

5. Gotowość do pracy od stycznia 2022 r.

6. Nieposzlakowana opinia

III. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

2. Umiejętność dostosowania tempa pracy do narzuconych terminów

4. Umiejętność administrowania strony internetowej/profilu w mediach społecznościowych

5. Obsługa komputera w zakresie MS Office, urządzeń biurowych

6. Znajomość programu graficznego Canva

7. Pożądane cechy charakteru: systematyczność, kreatywność, elastyczność w działaniu, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, empatia wobec dzieci

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM NABORU:

1. Obsługa czytelników

2. Zakupy nowości wydawniczych

3. Dostosowywanie zasobów księgozbioru filii do aktualnych potrzeb czytelników

4. Praca związana z przygotowaniem książek do wypożyczenia

5. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością filii

6. Organizowanie lekcji bibliotecznych, spotkań czytelniczych

9. Współpraca z pracownikami Biblioteki Publicznej w Kostrzynie w zakresie promocji czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury oraz z pracownikami Szkoły Podstawowej w Czerlejnie

10. Dbanie o porządek i dobrą organizację miejsca pracy

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą czytelników

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERTACH PRACY SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy,

4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 ze zm.).

VII. SKŁADANIE OFERT:

Termin składania ofert: 13 grudnia 2021 r.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko bibliotekarza”

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny
ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn,

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez bibliotekę (datę wpływu).

Zgłoszenia kandydatów po terminie, i w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.biblioteka-kostrzyn.pl)

 

Data publikacji: 29.11.2021 r.