INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY IM. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY W KOSTRZYNIE

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY IM. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY W KOSTRZYNIE

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe w celu rozpowszechniania ich w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej oraz materiałów informacyjnych, co tym samym wiąże się rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Udział w spotkaniach i uroczystościach oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie swojego wizerunku w celach, o których mowa powyżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że w odniesieniu do uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie:

  1. administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 24 tel. 618178382, e-mail biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl;
  2. dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych e-mail: biblioteka@biblioteka kostrzyn.pl, tel. 618178382;
  3. dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu utrwalenia oraz rozpowszechnienia wizerunku osób biorących udział w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym jakim jest prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach);
  4. zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, ale niezbędna do wzięcia udziału w spotkaniach i uroczystościach oraz realizacji zadań biblioteki;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dla danej kategorii dokumentacji niearchiwalnej lub materiałów archiwalnych;
  6. uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. dane osobowe uczestników mogą być ujawnione odbiorcom na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, w tym przepisów prawa;
  8. dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu;
  9. dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  10. uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Krzysztof Kozik – radca prawny

Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl

kom. 792 304 042