Jesteś tutaj:   

Statut

Statut nadany Uchwałą nr X/65/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 czerwca 2015 roku
wraz ze zmianami: Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn dnia 5 maja 2016 r.

(w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn imienia Kazimiery Iłłakowiczówny
oraz zmiany Statutu) 
 

 

STATUT

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie

 

 

I.  Przepisy ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie, zwana dalej  ,,Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ((Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2012 r., poz. 406 ze zm.).
 4. Niniejszego Statutu.

§ 2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Kostrzyn. Adres:  62 – 025 Kostrzyn,  ul. Poznańska 24.
 2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Kostrzyn.

§ 4.

 1. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy Kostrzyn.
 3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
  i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 5.

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie. 

II . Cele i zadania biblioteki 

§ 6.

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych  dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania       biblioteki,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany     międzybibliotecznej,
 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 5. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy,
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.
 7. wykonywanie zadań dotyczących działalności kulturalnej na terenie gminy zlecanych przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

§ 8.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. Organy biblioteki i jej organizacja

§ 9.

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Kostrzyn.
 3. Dyrektor jest powoływany na okres 5 lat.
 4. Kandydat na Dyrektora wyłaniany jest w ramach konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

§ 10.

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Biblioteka prowadzi  filie w Czerlejnie, Iwnie, Gułtowach i Siekierkach Wielkich.
 3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki.

§ 11.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa biblioteki

§ 12.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, w szczególności z prowadzonej działalności, z dzierżawy składników majątkowych, dotacji podmiotowych i celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych
i prawnych i z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przesz Gminę Kostrzyn, sporządzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13.

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi a wpływy z nich pozyskane przeznaczać na cele statutowe.

§ 14.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy w całości realizacji celów statutowych.

V.   Postanowienia końcowe

§ 15.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy  prawa.