Sprawozdania finansowe

Rok 2021

Zagórów, 31.12.2021

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE

ZA OKRES OD 01.01.2021 – 31.12.2021

 

 

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły na plan zł – 508.204,00 a wykonanie zł – 508.479,04

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy w wysokości zł – 485.000,00 Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 1.728,55 oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł. – 59,49.

 

W okresie rozliczeniowym biblioteka pozyskała dary książek o wartości zł – 1.637,00 i dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości zł – 20.000,00. Z tego 18.635,00 zł przeznaczono na zakup książek i 1.365,00 zł opłacono dostęp Legimi.

W roku 2021 dokonano zakupu książek na kwotę zł 38.665,00 oraz przyjęto dary na kwotę zł 1.637,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 40.302,00 zł.

 

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły na plan zł – 511.856,63 a wykonanie zł – 511.856,63 w tym wydatki sfinansowane
z dotacji podmiotowej zł – 485.000,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1.         Wynagrodzenia – plan zł – 286.070,27 – wykonanie zł – 286.070,27

2.         Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł- 55.162,72– wykonanie zł-

            55.162,72

3.         Wydatki na materiały i energię – plan zł-104.532,86 – wykonanie zł – 104.532,86

4.         Wydatki na usługi – plan zł- 55.685,82 – wykonanie zł- 55.685,82

5.         Wydatki na podatek od nieruchomości – plan zł- 689,00 – wykonanie zł- 689,00

6.         Pozostałe koszty – plan zł- 9.715,96 – wykonanie zł- 9.715,96.

 

 

Na dzień 31.12.2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 296,55 zł, bez pogotowia kasowego.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 3.806,14. W tym z tytułu sprawowania nadzoru BHP, usług pocztowych oraz z tytułu dostaw energii elektrycznej i gazu.

BPMiG na dzień 31.12.2020 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

 Sprawozdanie wersja PEŁNA PDF

Rok 2020

Zagórów, 31.12.2020

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE

ZA OKRES OD 01.01.2020 – 31.12.2020

 

 

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły na plan zł – 482.108,23 a wykonanie zł – 481.195,45

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy w wysokości zł - 442.208,46. Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 1.712,50 oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł. – 128,73.

 

W okresie rozliczeniowym biblioteka pozyskała dary książek o wartości zł – 1.065,99 i dotacje: z Instytutu Książki na sprzęt komputerowy w wysokości zł – 15.594,00 oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości zł – 20.485,77.

W roku 2020 dokonano zakupu książek na kwotę zł 41.522,25 oraz przyjęto dary na kwotę zł 1.065,99. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 42.588,24 zł.

 

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły na plan zł – 496.881,77 a wykonanie zł – 479.390,11 w tym wydatki sfinansowane
z dotacji podmiotowej zł – 442.208,46

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1.         Wynagrodzenia – plan zł – 264.291,82 – wykonanie zł – 254.597,01

2.         Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł-39.000,76– wykonanie zł-

            38.168,85

3.         Wydatki na materiały i energię – plan zł-144.140,79 – wykonanie zł – 143.085,81

4.         Wydatki na usługi – plan zł-36.735,18– wykonanie zł- 32.870,12

5.         Wydatki na podatek od nieruchomości – plan zł- 680,00 – wykonanie zł- 680,00

6.         Pozostałe koszty – plan zł- 11.992,83 – wykonanie zł- 9.947,93

 

 

Na dzień 31.12.2020 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 1.712,50 zł, bez pogotowia kasowego.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł - 1.844,50. W tym 123,00 zł, z tytułu sprawowania nadzoru BHP oraz 1.721,50 z tytułu dostaw energii elektrycznej.

BPMiG na dzień 31.12.2020 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie wersja PEŁNA PDF