Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnych porad obywatelskich

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 1. Co należy przygotować?
  a) Dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby, której udzielana będzie nieodpłatna porada,
  b) Dokumenty dotyczące problemu, z którym osoba zwraca się po poradę (jeśli takie posiada).
 2. Dokumenty wypełniane przed udzielaniem nieodpłatnej porady:
  - oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej tj. że osoba zamierzająca skorzystać z nieodpłatnej porady tj. że:
  - nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  - w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniał (-a) innych osób (dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą),
 3. O co zapyta prawnik udzielający nieodpłatnej porady (pytania zgodne z kartą pomocy stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
  a) Wiek osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (do 18 roku życia, powyżej 18 do 25 lat, powyżej 25 do 35 lat, powyżej 35 do 45 lat, powyżej 45 do 55 lat, powyżej 55 do 60 lat, powyżej 60 do 65 lat, powyżej 65 do 75 lat, powyżej 75 do 85 lat, powyżej 85 lat),
  b) Płeć osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (kobieta, mężczyzna),
  c) Wykształcenie osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wyższe II stopnia, wyższe I stopnia (inżynier, licencjat), policealne, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe, pozostałe),
  d) Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (bez dochodu, do 600 zł, powyżej 600 zł, do 1 000 zł, powyżej 1 000 zł do 1 500 zł, powyżej 1 500 zł do 2 000 zł, powyżej 2 000 zł),
  e) Źródło dochodu w gospodarstwie domowym (praca, prowadzący działalność gospodarczą, na utrzymaniu rodziny, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rodzinna, świadczenie przedemerytalne, alimenty, zasiłek dla bezrobotnych/stypendium finansowane z Funduszu Pracy, zasiłki stypendia dla uczących się, inne),
  f) Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (1 osoba, 2 osoby, 3 osoby, 4 osoby, 5 osób, 6 osób, 7 osób lub więcej),
  g) Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wieś, miasto do 10 000 mieszkańców, miasto powyżej 10 000 do 25 000 mieszkańców, miasto powyżej 25 000 do 100 000 mieszkańców, miasto powyżej 100 000 mieszkańców).