Jesteś tutaj:   

Pozostałe

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub zna

ZARZĄD POWIATU CHODZIESKIEGO 

na podstawie art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.282 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII /163/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu chodzieskiego. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6566)

ogłasza nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane muszą zostać wykonane w roku złożenia wniosku przez Wnioskodawcę.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace lub roboty przy zabytku.

W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest zobowiązany do uzasadnienia swego wniosku w formularzu wniosku oraz złożenia wraz z wnioskiem opinii sporządzonej przez właściwy organ ochrony zabytków;

W przypadku, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest zobowiązany do uzasadnienia swego wniosku w formularzu wniosku oraz złożenia wraz z wnioskiem: opinii sporządzonej przez właściwy organ ochrony zabytków albo opinię właściwego organu nadzoru budowlanego.

Łączna kwota dotacji udzielanych ze środków publicznych tj. z budżetu powiatu chodzieskiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wymagane załączniki do wniosku

 1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków, którego dotyczą prace lub roboty budowlane przy zabytku, potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie albo kopia karty ewidencyjnej zabytku z gminnej ewidencji zabytków poświadczona przez właściwy organ (wójt/burmistrz).

 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem:

- w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona – wypis z rejestru gruntów; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- pozostali wnioskodawcy odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona - wypis z rejestru gruntów oraz wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowa użyczenia, dzierżawy, lub innego ograniczonego prawa własności - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

 1. dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, np.:

- w przypadku parafii dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- dla spółek, stowarzyszeń, fundacji odpis z KRS (dopuszczalny wydruk z Elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- dla jednostek samorządu terytorialnego uchwała powołująca - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

 1. kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót budowlanych uzgodniony merytorycznie z właściwym organem ochrony zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

 2. pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)

 3. pozwolenie lub opinia właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)

 4. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

 5. dokumentacja fotograficzna zabytku na nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem autora zdjęć, że wyraża on zgodę na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych powiatu.

 6. Zaświadczenie o pomocy de minimis (w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

 7. Oświadczenie wnioskodawcy, że co do zabytku objętego wnioskiem nie toczy się postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków.

W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2021 rok zabezpieczono łączną dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w wysokości 15 000 złotych.

Formularze wniosków można pobrać ze strony www.powiat-chodzieski.pl zakładka Dokumenty do pobrania (zakładka nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego) lub w Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji pok. 207. Jan Kajrys (tel. 67 281 2717)

Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta na parterze Starostwa Powiatowego w Chodzieży w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.00 do 15. 00 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 18stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 r. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1: pobierz załącznik
Załącznik 2: pobierz załącznik
Uchwała: pobierz uchwałę

POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE 52/2018
Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Załącznik: pobierz plik

Obwieszczenie marszałka województwa Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z 21 sierpnia 2018 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów

do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 422 w zw. z art. 459 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) obwieszczam, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Postanowieniem Nr DPZ -5240-1/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu I dokonał podziału Województwa Wielkopolskiego na sze ść okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób nast ępujący:

 • Okręg wyborczy numer 1 obejmujący obszar miasta na prawach powiatu: Poznań. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi
 • Okręg wyborczy numer 2 obejmujący obszary powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

 • Okręg wyborczy numer 3 obejmujący obszary powiatów: gnie źnieński, poznański, średzki, śremski, wrzesiński.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 8.

 • Okręg wyborczy numer 4 obejmujący obszary powiatów: koni ński, kolski, słupecki, turecki

oraz obszar miasta na prawach powiatu: Konin.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 5.

 • Okręg wyborczy numer 5 obejmujący obszary powiatów: jaroci ński, kaliski, kępiński,

ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu: Kalisz. Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

 • Okręg wyborczy numer 6 obejmujący obszary powiatów: gosty ński, grodziski, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz obszar miasta na prawach powiatu: Leszno.

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7.

§2.

Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto Pozna ń – Urz ąd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległo ści 34, pokój 823.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

/-/ Marek Woźniak

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018, poz.754) podaje się do wiadomości, że Rada Powiatu Chodzieskiego uchwałą Nr XXXIV/234/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Chodzieskiego dokonała podziału powiatu chodzieskiego z siedzibą władz w Chodzieży na następujące okręgi wyborcze:

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych

wyborczego

 

w okręgu

1

gmina miejska Chodzież

7

2

gmina Budzyń

3

3

gmina Szamocin

3

4

gmina Margonin, gmina Chodzież

4

 

Powiatowa Komisja Wyborcza dla powiatu chodzieskiego mieści się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1.
Niniejsze obwieszczenie podlega rozplakatowaniu w miejscach zwyczajowo przyjętych w powiecie chodzieskim.

WICESTAROSTA CHODZIESKI
/-/ MIROSŁAW JURASZEK

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia - profilaktyka onkologiczna w 2018 r.

SO.I.8030.5.2018

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia - profilaktyka onkologiczna w 2018 r.


Uchwała Zarządu Powiatu nr 365/2018 w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia -profilaktyki onkologicznej w 2018 r.: pobierz plik

Uchwała Zarządu Powiatu nr 359/2018 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia - profilaktyki onkologicznej w 2018 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej: pobierz plik

Uchwała Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 355/2018 pn.: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu zdrowia – profilaktyki onkologicznej w 2018 r.: pobierz plik

Komunikat dla organizacji pozarządowych dot. naboru do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego w zakresie zdrowia - profilaktyki onkologicznej: pobierz plik

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia

OGŁOSZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY
INFORMUJE

    Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuje się, że na wniosek z dnia 17 listopada 2011 roku (wpłynął: 27.07.2012r.) inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska nr 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii SN-15kV kablowo-napowietrznej w miejscowościach Sypniewo, Klotyldzin, Margonin, gm. Margonin, na działkach położonych w Sypniewie gm. Margonin, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 13/5, 3/2, 143, 161/1, 159/1, 192/1, 17, 133, 97, 144/1, 134, 132/4, 181, 132/2, 125/3, na działkach położonych w Klotyldzinie gm. Margonin, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 51/8, 51/11, 340, 50/20, 50/36, 36/9, 40/2, 195/2, 194, 195/5, 125/3, 125/5, 96, 95, 94/1, 93, 91, 125/6, 255/18, 82, 47, 45/3, 45/1, 45/5, 195/3, na działkach położonych w Margoninie, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 292, 294/14, 24/6, 293, 294/15.
W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji można w tut. Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury, Budownictwa Inwestycji i Zamówień Publicznych w Chodzieży, pokój nr 14 (tel. 067 28-27-261 wew. 30 lub 32) zapoznać się z całością złożonych dokumentów oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Środki unijne wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego.

We wrześniu 2007 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007–2013. Nazwę „kapitał ludzki" przyjęto jako najpełniej oddającą istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Sam termin „kapitał ludzki" jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI dla Chodzieży

W województwie wielkopolskim dysponentem środków programu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast konkretne projekty realizować mogą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Ze względu na ogromne szanse, jakie daje wykorzystanie środków unijnych na terenie poszczególnych gmin i powiatów, również i na terenie powiatu chodzieskiego podjęto działania zmierzające do realizacji takiego programu. Partnerska współpraca MOPS i PCPR Chodzież pozwoliła na stworzenie wspólnego projektu - „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”. Powyższy projekt jest w skali województwa działaniem szczególnym. Realizowany jest bowiem w partnerstwie, co pozwala przede wszystkim na pozyskanie większych środków finansowych do wykorzystania na terenie powiatu chodzieskiego. Najbardziej istotnymi cechami projektu są jednak wspólne wdrażanie programu przez MOPS Chodzież i PCRP Chodzież, co wydatnie podniesie skuteczność realizowanych działań oraz wpłynie na ich innowacyjność, polegającą na dostosowaniu specyfiki działań do potrzeb odbiorców projektu.

Kto skorzysta ?

Odbiorcami będą osoby korzystające z jakiejkolwiek formy wsparcia MOPS lub PCPR Chodzież, bezrobotne, poszukujące pracy bądź nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej. W chwili obecnej dopracowaniu wymaga jednak moduł projektu, poświęcony osobom niepełnosprawnym. PCPR w Chodzieży zamierza wykorzystać dostępne środki nie tylko na ogólny wzrost szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ale przede wszystkim na poprawę ich stanu zdrowia. Będzie to możliwe dzięki sfinansowaniu większej części bądź całości kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Realizacja wyżej opisanych działań zależna jednak będzie od zainteresowania, jakie okażą dla nich osoby niepełnosprawne, pragnące zostać uczestnikami takiego turnusu. Zakłada się, że w roku 2008 z dofinansowania turnusu skorzystać będzie mogło około 30 osób niepełnosprawnych. Ponadto założono, iż w ramach projektu osoby niepełnosprawne zostaną poddane badaniom lekarza medycyny pracy, z uwzględnieniem niezbędnych specjalistycznych badań. Skorzystają one porady doradcy zawodowego w celu wypracowania optymalnej dla nich ścieżki kariery zawodowej. Planuje się również obóz aktywnej integracji lub Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy w celu podniesienia osobistych umiejętności poruszania się na rynku pracy jak również wzrostu atrakcyjności uczestników projektu jako potencjalnych pracowników. Opcjonalnie PCPR Chodzież zamierza również podjąć kroki, zmierzające do pełnego sfinansowania osobom niepełnosprawnym kursów lub szkoleń umożliwiających podniesienie bądź uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i tym samym zdobycie zatrudnienia. O ostatecznym kształcie działań prowadzonych przez PCPR zdecydują jednak same osoby niepełnosprawne. To dzięki ich głosom i zainteresowaniu wiadomo będzie, które z powyższych działań, okaże się dla nich bardziej przydatne, a tym samym – które z nich zostanie wpisane w projekt w roku 2008. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokość środków oraz forma realizacji w/w zadań zależna jest również od opinii WUP w Poznaniu.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o pilny kontakt z panią Katarzyną Sałatą pod nr tel. (0-67) 28-27-258, 28 -11-670, emailem na adres pcprchodziez@neostrada.pl