Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub zna

ZARZĄD POWIATU CHODZIESKIEGO 

na podstawie art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.282 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII /163/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu chodzieskiego. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6566)

ogłasza nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane muszą zostać wykonane w roku złożenia wniosku przez Wnioskodawcę.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace lub roboty przy zabytku.

W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest zobowiązany do uzasadnienia swego wniosku w formularzu wniosku oraz złożenia wraz z wnioskiem opinii sporządzonej przez właściwy organ ochrony zabytków;

W przypadku, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest zobowiązany do uzasadnienia swego wniosku w formularzu wniosku oraz złożenia wraz z wnioskiem: opinii sporządzonej przez właściwy organ ochrony zabytków albo opinię właściwego organu nadzoru budowlanego.

Łączna kwota dotacji udzielanych ze środków publicznych tj. z budżetu powiatu chodzieskiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Wymagane załączniki do wniosku

  1. Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków, którego dotyczą prace lub roboty budowlane przy zabytku, potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie albo kopia karty ewidencyjnej zabytku z gminnej ewidencji zabytków poświadczona przez właściwy organ (wójt/burmistrz).

  2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem:

- w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona – wypis z rejestru gruntów; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- pozostali wnioskodawcy odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona - wypis z rejestru gruntów oraz wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowa użyczenia, dzierżawy, lub innego ograniczonego prawa własności - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

  1. dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, np.:

- w przypadku parafii dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- dla spółek, stowarzyszeń, fundacji odpis z KRS (dopuszczalny wydruk z Elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- dla jednostek samorządu terytorialnego uchwała powołująca - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

- dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

  1. kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót budowlanych uzgodniony merytorycznie z właściwym organem ochrony zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

  2. pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)

  3. pozwolenie lub opinia właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)

  4. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

  5. dokumentacja fotograficzna zabytku na nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem autora zdjęć, że wyraża on zgodę na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych powiatu.

  6. Zaświadczenie o pomocy de minimis (w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

  7. Oświadczenie wnioskodawcy, że co do zabytku objętego wnioskiem nie toczy się postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków.

W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2021 rok zabezpieczono łączną dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w wysokości 15 000 złotych.

Formularze wniosków można pobrać ze strony www.powiat-chodzieski.pl zakładka Dokumenty do pobrania (zakładka nabór wniosków na udzielenie w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego) lub w Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji pok. 207. Jan Kajrys (tel. 67 281 2717)

Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta na parterze Starostwa Powiatowego w Chodzieży w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.00 do 15. 00 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 18stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 r. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1: pobierz załącznik
Załącznik 2: pobierz załącznik
Uchwała: pobierz uchwałę