Jesteś tutaj:   

Wydział Geodezji

Wynik drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 135/2 położonej w Konstantynowie gm. Chodzież - GN.6840.1.2020

INFORMACJA

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż  działki nr 135/2 położonej w Konstantynowie gm. Chodzież

  

Starosta Chodzieski, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Drugi przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 15 września  2021 r. o godz. 11.00 w sali nr 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek B przy ul. Paderewskiego 2. 

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1H/00001834/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chodzieży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: jednostka ewidencyjna Chodzież – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 300103_2,0002, Konstantynowo, numer  działki 135/2 o pow. 0.0286 ha, opis użytku drogi ,,dr”, stanowiącej własność Skarbu Państw:

cena wywoławcza  15 200,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  15 360,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pani Aleksandra Zydor zam. w Chodzieży i Pani Hann Zydor zam. w Chodzieży

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chodzieskiego – www.bip4.wokiss.pl/chodziezp/.

 

Z up. STAROSTY

Mariusz Witczuk
WICESTAROSTA

 

Główny specjalista: Edyta Pasch
67-28-127-35

 

Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Borówkach gm. Szamocin - GN. 6840.12.2020

INFORMACJA

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Borówkach gm. Szamocin, stanowiącej działkę nr 68/5

 

Starosta Chodzieski, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu  15 września  2021 r. o godz. 13.00 w sali nr 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek B przy ul. Paderewskiego 2. 

Przedmiotem przetargu była sprzedaż zabudowanej nieruchomości w  zapisanej w  księdze wieczystej KW nr PO1H/00002073/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, znaczonej  w ewidencji gruntów i budynków jako: jednostka ewidencyjna: Szamocin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 300105_5.0004, Borówki, numer działki 68/5 o pow. 0.0823 ha, opis użytku tereny mieszkaniowe ,,B”, stanowiącej własność Skarb Państwa:

cena wywoławcza 15 800,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  32 000,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –2
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pan Hubert Gryczka zam. w Borówkach

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chodzieskiego – www.bip4.wokiss.pl/chodziezp/.

 

Z up.   STAROSTY

Mariusz Witczuk
WICESTAROSTA

                       

Główny specjalista: Edyta Pasch
67-28-127-35

Informacja o wprowadzeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2019 r. na obszarze powiatu chodzieskiego wprowadzony został układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH dla prowadzonych na podstawie art.4 w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725) baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

2019-06-14
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2019 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Załączniki:pobierz plik

INFORMACJA NR 5/2019 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA NR 5/2019
STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 
 

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo - kartograficznych, sporządzonych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: 

  1. Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Dziewoklucz, Grabówka, Nowa Wieś Wyszyńska, Ostrówki, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie położonych na terenie gminy Budzyń, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  2. Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec położonych na terenie gminy Chodzież, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  3. Dębiniec, Klotyldzin, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny, Margońska Wieś, Młynary, Próchnowo, Radwanki, Studźce-Adolfowo, Sułaszewo, Sypniewo położonych na terenie gminy Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
stały się z dniem 1 stycznia 2019 r. danymi ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 9 i 12 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w wyżej wymienionych operatach opisowo - kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Załącznik: pobierz plik

Informacja o utworzeniu powiatowej bazy GESUT

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została powiatowa baza GESUT (baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek

Załącznik: pobierz plik

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 poz. 2028) informuję, że dla obszaru powiatu chodzieskiego utworzona została baza BDOT500.

2018-12-31
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek 

Załącznik: pobierz plik

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

WARUNKI ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHODZIEŻY.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Odnośnik do danych WMS

Odnośnik do danych WMS: http://77.45.110.197/cgi-bin/chodziez?version=1.1.1