Jesteś tutaj:   

Wydział Oświaty

Informacja o stawkach dotacji na 2024 rok

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2024 rok obowiązujących od miesiąca maja 2024r., zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023r. poz. 1400 ze zm.) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik

Informacja o stawkach dotacji na 2023 rok

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2023 rok obowiązujących od miesiąca maja 2023r., zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2082 ze zm.) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik

Aktualizacja z dn. 2023-11-14: pobierz plik

Aktualizacja z dn. 2024-01-30: pobierz plik

Informacja o stawkach dotacji na 2022 rok

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2022 rok obowiązujących od miesiąca maja 2022r., zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1930 ze zm.) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik

Aktualizacja: pobierz plik
Aktualizacja 2: pobierz plik
Aktualizacja 3: pobierz plik

 

Informacja o stawkach dotacji na 2021 rok

OW.4331.1.1.2021

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2021 rok obowiązujących od miesiąca kwietnia 2021r., zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 2029 ze zm.) dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz załącznik

Informacja o stawkach dotacji na 2020rok

 Informacja o stawkach dotacji na 2020rok

OW.4331.1.2020

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2020 rok obowiązujących od miesiąca lipca 2020r., zaktualizowanych na
podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 17) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik

Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok

  Chodzież, dnia 17 kwietnia 2019r.

OW.4331.1.2.2019

  INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2019 rok zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) i obowiązujących od miesiąca maja 2019r., dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego 

sp. Mirosława Nojman, podinspektor w Wydziale Oświaty
tel. (67) 28-12-784 lub 785, e-mail: star.ch.w.oswiata@poczta.fm

Załącznik: pobierz plik

Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok - OW.4331.1.2019

OW.4331.1.2019

INFORMACJA


o stawkach dotacji na 2019 rok dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego, które będą obowiązywały do momentu pierwszej aktualizacji przeprowadzonej na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.)

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych - OW.4331.1.4.2018

OW.4331.1.4.2018

INFORMACJA

o zaktualizowanych, na podstawie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203), kwotach dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, które zgodnie z przepisami otrzymują dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego, po uzupełnieniu na podst. art. 43 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy stawek dotacji rocznej w punkcie 1 tabeli poz. 7) i  8)

Lp.

Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 

Dotacja roczna na jednego    ucznia/wychowanka

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży
ul. Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież

25 498,25zł 1)
25 142,97zł 2)
57 746,84zł 3)
57 391,56zł 4)
13 473,36zł 7)
13 118,08zł 8)

2.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

6 121,77zł

3.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

994,79zł

901,87zł 5)

4.

Prywatne Technikum Leśne w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 499,16zł

5.

Prywatne Technikum Informatyczne w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 499,16zł

6.

Prywatne Technikum Logistyczne w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 171,21zł

7.

Prywatne Technikum Architektury i Krajobrazu w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

7 499,16zł

8.

Branżowa Szkoła I stopnia  w Próchnowie
Próchnowo 26, 64-830 Margonin

6 351,33zł

14 003,54zł 6)

9.

Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży
ul. Mickiewicza 3, 64-800 Chodzież

8 198,79zł

 

1) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym ; uczniowie kl. I- III
2) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym ; uczniowie kl. IV-VIII  
3)
niepełnosprawność sprzężona oraz autyzm; uczniowie klas I-III
4) niepełnosprawność sprzężona oraz autyzm; uczniowie klas IV-VIII
5) dotacja na każdego ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości , zgodnie z art. 26 ust. 5 i 6  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
6) uczeń Branżowej Szkoły I stopnia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
7) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim ; uczniowie kl. I - III
8) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim ; uczniowie kl. IV - VIII

Podstawa prawna: art. 26 oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz.2203) oraz Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach  szkół  publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Wielk. z 2017r.  poz. 8551)

sp. Mirosława Nojman, podinspektor w Wydziale Oświaty
tel. (67) 28-12-784 lub 785, e-mail: star.ch.w.oswiata@poczta.fm

Załącznik: pobierz plik

Dotacje dla niepublicznych szkół - OW.4331.1.3.2018

OW.4331.1.3.2018

 INFORMACJA

 o zaktualizowanych, na podstawie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r.poz.2203), kwotach dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, które zgodnie z przepisami otrzymują dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego

   

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Dotacje dla niepublicznych szkól - OW.4331.1.2.2018

OW.4331.1.2.2018

INFORMACJA


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018r. ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203) zmianie uległ sposób ustalania dotacji rocznej na ucznia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży. Zgodnie z art. 26 ust. 2 w/w ustawy jest to kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Mając powyższe na uwadze, kwota dotacji na ucznia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, została ustalona na podstawie standardów finansowych przyjętych w "Metryczce subwencji oświatowej na 2017r." dla Powiatu Chodzieskiego oraz kategorii uczniów i wag obowiązujących w 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2395) i wynosi od 01.01.2018r. 962,31 zł rocznie.

Pozostałe stawki dotacji rocznych planowane w 2017r., podane w „Informacji” z dnia 26 października 2017r., znak; OW.4331.9.3.2017. nie ulegają zmianie i obowiązują do czasu pierwszej aktualizacji dotacji rocznej na 2018 rok, która nastąpi po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2018, zgodnie z art.43 ust.2 pkt 1 w/w ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Dotacje dla niepublicznych szkól - OW.4331.9.3.2017

OW.4331.9.3.2017

INFORMACJA


Informacja o planowanych w 2017 roku dotacjach dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego aktualizacja informacji obowiązująca od 01 listopada 2017 r.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

Dotacje dla niepublicznych szkól i placówek - OW.4331.9.2.2017

OW.4331.9.2.2017

INFORMACJA


Informacja o planowanych w 2017 roku dotacjach dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik

UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą

UCHWAŁA NR XXIX/177/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO


z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Określa się następujące warunki włączenia dotychczasowego publicznego gimnazjum specjalnego do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej:
1) dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży.
2) Typ, nazwa i siedziba szkoły o której mowa w pkt 1:
a) typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa,
b) nazwa i siedziba: Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Strzelecka 11 64-800 Chodzież, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.
3) Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę, o której mowa w pkt 1 jest dzień 1 września 2017 roku.
4) Struktura szkoły, o której mowa w pkt 1 będzie obejmowała klasy od piątej do ósmej.
5) Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży jest dzień 31 sierpnia 2017 roku.
§ 4. Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z uwzględnieniem klas dotychczasowych: publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz publicznych czteroletnich techników, od dnia 1 września 2019 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Chodzieskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Uchwała

Dotacje dla niepublicznych szkól i placówek - OW.4331.9.1.2016

INFORMACJA

Informacja o planowanych w 2016 roku dotacjach dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Szczegóły w załączniku:
Informacja

Aktualizacja - październik 2016