Jesteś tutaj:   

Profil Zaufany

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

 

1. Administratorem jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.Królewskiej 27. Administrator odpowiada za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego.

2. Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji - można kontaktować się:

pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online, listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@mc.gov.pl.

4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem profilu zaufanego i wykorzystywania tego konta w celu:

  • umożliwienia wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego, zmiany sposobu autoryzacji, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego,
  • umożliwienia uwierzytelniania się w ePUAP za pomocą konta profilu zaufanego,
  • wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.

5. Podstawa prawna do przetwarzania danych:

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

6. Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także przez Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, świadczący usługi utrzymania i rozwoju dla profilu zaufanego oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

7. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być udostępnione podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego, czyli:  konsulom, urzędom wojewódzkim, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, podmiotom mającym zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Ministra Cyfryzacji) na potwierdzanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym automatycznie wnioskiem.

8. Okres przechowywania danych

W każdej chwili może Pani/Pan unieważnić profil zaufany lub usunąć konto profilu zaufanego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od czasu ostatniego potwierdzenia/przedłużenia profilu zaufanego.

9. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia. Możliwe jest to po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego w sposób ustalony przez użytkownika tego konta. Jeżeli nie ma Pani/Pan możliwości uwierzytelnienia się i samodzielnego poprawienia usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta ePUAP, którego dotyczy żądanie.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

11. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne, aby korzystać z profilu zaufanego, w szczególności do potwierdzania tożsamości i podpisywania dokumentów. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością uzyskania profilu zaufanego i korzystania z możliwości, jakie zapewnia.

Sposób działania - profil zaufany

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować (np. wysłać pismo np. do Starostwa), wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek.

Profil zaufany należy przedłużać raz na 3 lata.

 

 

Profil Zaufany

PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY ePUAP W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHODZIEŻY. 

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.
Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 - Biuro Obsługi Klienta.

Profil zaufany
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. 

 

Jak to zrobić?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) - bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. wysłać pismo do Urzędu, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

 

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Starostwa Powiatowego w Chodzieży bądź innego punktu potwierdzającego profil zaufany (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.