Władze, funkcje

Przewodniczący Rady

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

Przewodniczący przygotowuje i zwołuje sesje rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, podpisuje uchwały rady powiatu.