Raport o stanie powiatu za 2023 rok

RAPORT O STANIE POWIATU CHODZIESKIEGO ZA 2023 ROK

Zarząd przedstawi radzie raport o stanie powiatu podczas Sesji Rady Powiatu Chodzieskiego. Posiedzenie planowane jest na 19 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00.

Godzina sesji, zostanie podana na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU CHODZIESKIEGO

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chodzieskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Ostateczny termin zgłoszenia chęci głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu upływa 18.06.2024 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki:
RODO - pobierz plik
Wzór Zgłoszenia - pobierz plik
Raport - pobierz plik