Jesteś tutaj:   

Zabytki

Zabytki 2024

OGŁOSZENIE

działając na podstawie art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 951 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu chodzieskiego (Dz. U. Woj. Wielkop. poz. 6566) zmienionej Uchwałą Nr XXXII/252/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r. (Dz. U. Woj. Wielkop. poz. 2842), Uchwałą Nr XLVII/355/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. Woj. Wielkop. poz. 9381), oraz Uchwałą Nr L/379/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 r.( Dz. U. Woj. Wielkop. poz. 2449).

 

ZARZĄD POWIATU CHODZIESKIEGO

Ogłasza nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu chodzieskiego.

I. Postanowienia ogólne

 1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego.
 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane muszą zostać wykonane w roku złożenia wniosku przez Wnioskodawcę. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione po podpisaniu umowy.
 3. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

  1) znajduje się na terenie Powiatu Chodzieskiego;
  2) jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
  3) jest w złym stanie technicznym.

II. Rodzaj zadań

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytków lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. Uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

III. Wysokość środków finansowych

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określa co roku uchwała budżetowa powiatu chodzieskiego. W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2024 rok zabezpieczono łączną dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w wysokości 15 000 złotych.
 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace lub roboty przy zabytku.
 3. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Do wniosku Wnioskodawca załącza opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków.
 4. W przypadku, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Do wniosku Wnioskodawca załącza opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków albo opinię właściwego organu nadzoru budowlanego.
 5. Łączna kwota dotacji udzielanych ze środków publicznych tj. z budżetu powiatu chodzieskiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

IV. Termin i warunki składania wniosku

 1. Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta na parterze Starostwa Powiatowego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież. Wnioski będą przyjmowane w terminie do 30 kwietnia2024 r.
  O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 1. Formularz wniosków można pobrać ze strony internetowej powiatu chodzieskiego www.powiat-chodzieski.pl oraz BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji pod nr tel. 67 281-27-17 lub 67 281-27-28.
 2. Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach, nieczytelne lub złożonego po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 4. Załącznikami niezbędnymi do wniosku są:

  1) kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków, którego dotyczą prace lub roboty budowlane przy zabytku, potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie albo kopia karty ewidencyjnej zabytku z gminnej ewidencji zabytków poświadczona przez właściwy organ (wójt/burmistrz),
  2) dokument potwierdzający tytuł wnioskodawcy do władania zabytkiem:
  - w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy
  – dopuszczalny wydruk z elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona – wypis z rejestru gruntów; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie, - pozostali wnioskodawcy odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona – wypis z rejestru gruntów oraz wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowa użyczenia, dzierżawy lub innego ograniczonego prawa własności – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  3) dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, np.:
  - w przypadku parafii dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  - dla spółek, stowarzyszeń, fundacji odpis z KRS (dopuszczalny wydruk z Elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  - dla jednostek samorządu terytorialnego uchwała powołująca – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  - dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  4) kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót budowlanych uzgodniony merytorycznie z właściwym organem ochrony zabytków – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  5) pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie ; (jeśli dotyczy)
  6) pozwolenie lub opinia właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)
  7) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
  8) dokumentacja fotograficzna zabytku na nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem autora zdjęć, że wyraża on zgodę na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych powiatu,
  9) w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą albo prowadzi działalność:
  - zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w okresie trzech minionych lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  - zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  - formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40),
  - formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
  Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 Uchwały Nr L/379/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu chodzieskiego,
  10) oświadczenie Wnioskodawcy, że co do zabytku objętego wnioskiem nie toczy się postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków,
  11) program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
  12) dodatkowe opinie, o których mowa w pkt. III, ppkt. 3 i 4.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru wniosku

 1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru wniosku podejmuje Rada Powiatu Chodzieskiego na wniosek Zarządu Powiatu, który otrzymuje rekomendację Komisji opiniującej wnioski.
 2. Skład Komisji pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
 3. Wybór wniosku stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczną wniosku.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się:
  1) możliwości finansowe budżetu powiatu,
  2) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku,
  3) stan zachowania zabytku,
  4) zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy,
  5) dostępność obiektu zabytkowego dla społeczności lokalnej i turystów,
  6) promowanie kultury oraz historii powiatu chodzieskiego poprzez obiekt zabytkowy.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym we wniosku.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
  1) sporządzania końcowego sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru,
  2) przekazania Staroście informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,
  3) umieszczenia tablicy informacyjnej o udzieleniu przez powiat chodzieski dotacji na prace lub roboty przy zabytku w trakcie ich prowadzenia, a także w materiałach reklamowych i informacyjnych związanych z zabytkiem, w okresie 3 lat od dnia zakończenia prac lub robót.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Chodzieskiego w formie uchwały na wniosek Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
 2. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.
 3. O udzieleniu dotacji powiadamia się Wnioskodawcę pisemnie.
 4. Przyznana kwota dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku Wnioskodawca podejmując się realizacji zadania jest zobowiązany – w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji do aktualizacji zakresu i kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Mirosław Juraszek

Załąćzniki:
Wzór wniosku - pobierz plik 
Formularz zaktualizowanego kosztorysu - pobierz plik
Ogłosznie skan - pobierz plik
Uchwała - pobierz plik

 

Zabytki 2022

OGŁOSZENIE

działając na podstawie art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz Uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu chodzieskiego (Dziennik Urzędowy Województwa  Wielkopolskiego poz. 6566) zmienionej Uchwałą Nr XXXII/252/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2842)

 

ZARZĄD POWIATU CHODZIESKIEGO

ogłasza nabór wniosków

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu chodzieskiego.

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane muszą zostać wykonane w roku złożenia wniosku przez Wnioskodawcę. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione po podpisaniu umowy.
 3. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na terenie Powiatu Chodzieskiego;
2) jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
3) jest w złym stanie technicznym.

II. Rodzaje zadań

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
  odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
  50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
  posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
  archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
  zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

III. Wysokość środków finansowych

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określa co roku uchwała budżetowa powiatu chodzieskiego. W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2022 rok zabezpieczono łączną dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w wysokości 15 000 złotych.
 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace lub roboty przy zabytku.
 2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Do wniosku Wnioskodawca załącza opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków. 
 3. W przypadku, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja  może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Do wniosku Wnioskodawca załącza opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków albo opinię właściwego organu nadzoru budowlanego.
 4. Łączna kwota dotacji udzielanych ze środków publicznych tj. z budżetu powiatu chodzieskiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta na parterze Starostwa Powiatowego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.00 do 15.00 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież. Wnioski będą przyjmowane w terminie do 30 czerwca 2022 r. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 2. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej powiatu chodzieskiego www.powiat-chodzieski.pl oraz BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji pod nr tel. 67 281-27-54 lub 67281-27-28.
 3. Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 5. Załącznikami niezbędnymi do wniosku są:

 

1)     Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków, którego dotyczą prace lub roboty budowlane przy zabytku, potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie albo kopia karty ewidencyjnej zabytku z gminnej ewidencji zabytków poświadczona przez właściwy organ (wójt/burmistrz),

2)     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem:

- w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona – wypis z rejestru gruntów; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
- pozostali wnioskodawcy odpis z księgi wieczystej (aktualny odpis z ostatnich trzech miesięcy – dopuszczalny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), jeśli księga nie jest założona - wypis z rejestru gruntów oraz wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowa użyczenia, dzierżawy, lub innego ograniczonego prawa własności - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

3)     dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, np.:

- w przypadku parafii dekret powołujący lub zaświadczenie z kurii - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

- dla spółek, stowarzyszeń, fundacji odpis z KRS (dopuszczalny wydruk z Elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

- dla jednostek samorządu terytorialnego uchwała powołująca - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

- dla wspólnot mieszkaniowych uchwała powołująca zarząd - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

4)     kosztorys inwestorski przewidywanych do wykonania prac lub robót budowlanych uzgodniony merytorycznie z właściwym organem ochrony zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

5)     pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)

6)     pozwolenie lub opinia właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie; (jeśli dotyczy)

7)     pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

8)     dokumentacja fotograficzna zabytku na nośniku elektronicznym wraz z oświadczeniem autora zdjęć, że wyraża on zgodę na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w celach promocyjnych powiatu,

9)     W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą albo prowadzi działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa, zaświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie z §7 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu chodzieskiego,

10)  Program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

11)  Dodatkowe opinie, o których mowa w pkt. III, ppkt. 3 i 4.

 

 V. Zasady,  tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Rada Powiatu Chodzieskiego na wniosek Zarządu Powiatu, który otrzymuje rekomendację Komisji opiniującej wnioski.
 2. Skład Komisji pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
 3. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczną oferty.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się :

1)     możliwości finansowe budżetu powiatu,

2)     wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku,

3)     stan zachowania zabytku,

4)     zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy,

5)     dostępność obiektu zabytkowego dla społeczności lokalnej i turystów,

6)     promowanie kultury oraz historii powiatu chodzieskiego poprzez obiekt zabytkowy.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym we wniosku.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1) sporządzania końcowego sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru,

2) przekazania Staroście informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

3) umieszczenia tablicy informacyjnej  o udzieleniu przez powiat chodzieski dotacji na prace lub roboty przy zabytku w trakcie ich prowadzenia, a także w materiałach reklamowych i informacyjnych związanych z zabytkiem, w okresie 3 lat od dnia zakończenia prac lub robót.

 

VI. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Chodzieskiego w formie uchwały na wniosek Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
 2. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę  do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.
 3. O udzieleniu dotacji powiadamia się Wnioskodawcę pisemnie.
 4. Przyznana kwota dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku Wnioskodawca podejmując się realizacji zadania jest zobowiązany - w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji do aktualizacji zakresu i kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

 Załączniki: pobierz plik

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Mirosław Juraszek

Informacja

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało wszczęte na wniosek Strony i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Budzyniu przy ul. Rynkowej 16.