Jesteś tutaj:   

RODO

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Rawickiej, mające siedzibę w Rawiczu, pod adresem Rynek 1. Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@valven.pl
OCHRONA DANYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO
1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Ziemi
Rawickiej z siedzibą w Rawiczu, Rynek 1.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Ziemi Rawickiej Panią Agnieszką Kwaśnik, pisemnie na adres:
• poczty elektronicznej: iod@valven.pl
• siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust.1 RODO w celach:
1. realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Rawickiej,
2. promocyjnych,
3. edukacyjnych,
4. związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
5. związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
6. związanych z ochroną Pani/Pana interesów,
7. związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,
8. zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
• podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
• w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,
• w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Ziemi Rawickiej zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
• administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia.
8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.