Zawiadomienia

Termin, miejsce i porządek obrad sesji Rady Gminy kadencja 2024 -2029

I sesja Rady Gminy Rozdrażew

II sesja Rady Gminy Rozdrażew

III sesja Rady Gminy Rozdrażew

Termin, miejsce i porządek obrad sesji Rady Gminy kadencja 2018 -2024

LIX sesja Rady Gminy Rozdrażew

LVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

LVII sesja Rady Gminy Rozdrażew

LVI sesja Rady Gminy Rozdrażew

LV sesja Rady Gminy Rozdrażew

LIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

LIII sesja  Rady Gminy Rozdrażew

LII sesja  Rady Gminy Rozdrażew

LI sesja nadzwyczajna  Rady Gminy Rozdrażew

L sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLIX sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rozdrażew

XLVII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XLII sesja nadzwyczjna Rady Gminy Rozdrażew

XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rozdrażew

XL sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy 

XXXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXXI sesja Rady Gminy  Rozdrażew

XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXVII sesja  Rady Gminy Rozdrażew

XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXIII nadzywczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew

XXI sesja Rady Gminy Rozdrażew

XX sesja  Rady Gminy Rozdrażew

XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew

XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XVII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew

XV sesja Rady Gminy Rozdrażew

XIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

XIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

XII sesja nadzywczajna Rady Gminy Rozdrażew

XI sesja Rady Gminy Rozdrażew 

X sesja Rady Gminy Rozdrażew

IX sesja Rady Gminy Rozdrażew

VIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

VII sesja Rady Gminy Rozdrażew

VI sesja Rady Gminy Rozdrażew

V sesja Rady Gminy Rozdrażew

IV sesja Rady Gminy Rozdrażew

III sesja Rady Gminy Rozdrażew

II sesja Rady Gminy Rozdrażew 

 I sesja Rady Gminy Rozdrażew

 

XXXIV sesja Rady Gminy

   

   W dniu 21 grudnia 2009r. o godz.  9oo w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się  XXXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIII sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

     oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na obszarze Gminy Rozdrażew

     na 2010r.

 7. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2010 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

   W dniu 27 listopada 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXXII sesji.

 3. Stan bezrobocia oraz formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Krotoszyńskim

     z uwzględnieniem sytuacji na terenie gminy Rozdrażew.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1/ wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych

     2/ zmian budżetu gminy na 2009r.

     3/ określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego,

          oraz leśnego.

 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

 9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

XXXII sesja Rady Gminy

 

  W dniu 30 października  2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad obejmuje m.in.:

 

1. Przyjęcie protokółów z  obrad XXX i XXXI sesji .

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Interpelacje radnych oraz wolne wnioski sołtysów.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew

    za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

5. Podjęcie uchwał w sprawach :

     1/ określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew,

     2/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy,

     3/ wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew,

     4/ zmian budżetu gminy na 2009r.,

     5/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający

         lub ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności

         w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

         oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Wyrażenie opinii o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów

     rolnych w miejscowościach Nowa Wieś, Rozdrażew, Dzielice, Trzemeszno.

7.  Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.  

 

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew

    W dniu 23 września 2009r. o godz.  15oo w salce USC w Rozdrażewie

odbędzie się  XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ zmiany uchwały Nr XXIX/161/2009 z dnia 27lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia

        pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

        w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew,

    2/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy

        o dofinansowanie operacji pn. „ Remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku

        i Maciejewie”,

    3/ zmian w budżecie gminy na 2009r.

3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

XXX sesja Rady Gminy

 

   W dniu 7 września 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX sesji.

  3. Informacja o realizacji zamierzeń inwestycyjno - remontowych w zakresie dróg powiatowych.  

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje radnych.

  6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2009r.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

       1/ zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

           ścieków, 

       2/ zmian budżetu gminy na 2009r.  

  9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

XXIX sesja Rady Gminy

   W dniu 27  lipca 2009 r. o godz. 10.30  w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVIII sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

        1/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę,

        2/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew,

        3/ zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie roku 2010,

        4/ zmian budżetu gminy na 2009 r., 

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

 

XXVIII sesja Rady Gminy

 

   W dniu 16 czerwca 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVII sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

    2/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

    3/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę

        przepompowni ścieków w miejscowości Maciejew,

    4/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

        zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew,

    5/ zmian w budżecie gminy na 2009r. 

    6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących

        fundusz sołecki.   

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

XXVII sesja Rady Gminy

   W dniu 30 kwietnia 2009r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XXVI sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej

      o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r. 

      1/ przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2008r.,

      2/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym

          przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008r.,

      3/ dyskusja nad sprawozdaniem,

      4/ zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem

          do Rady Gminy Rozdrażew o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu

          wykonania budżetu,

      5/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie

          wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozdrażew w sprawie

          udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r.

      6/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/ przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

      2/ zmian w budżecie gminy na 2009r.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

XXVI sesja Rady Gminy

  

     W dniu 27 marca 2009r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXV sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach :

     1/ zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rozdrażewek zatwierdzonego

          Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XX/109/2008 z dnia 25 września,

     2/ zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Maciejew zatwierdzonego

          uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XX/110/2008 z dnia 25 września,

     3/ zmian w budżecie gminy na 2009r.,

     4/ regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych szkołach i przedszkolach

         prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

     5/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

         nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli

         prowadzonych przez gminę Rozdrażew.

 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

 8. Zapytania i wolne wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

 

XXV sesja Rady Gminy

   W dniu 27 lutego 2009r. o godz. 13.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokółu z obrad XXIV sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

     alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2008 r.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach :

     1/ zmiany uchwały Nr XIV/76/2008 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 marca 2008r.

         w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych

         oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony,

     2/ nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie,

     3/ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew,

     4/ przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu systemowego w ramach Programu

         Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”,

     5/ zmian w budżecie gminy na 2009r.,

     6/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy, 

     7/ planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2009 r.

 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

 9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

XXIV sesja Rady Gminy

 

W dniu 30 grudnia  o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego  w Rozdrażewie

odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad obejmuje m.in. : 

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

 4. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

      alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy

      Rozdrażew na 2009r.

 5. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2009 rok.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     1/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego

         w jednostkach organizacyjnych Gminy Rozdrażew oraz akceptacji

         wartości punktów proponowanych przez te jednostki,

     2/ zmian w budżecie gminy na 2008r. ,

     3/ ustalenia wydatków w budżecie gminy Rozdrażew, które nie wygasają

          z upływem roku budżetowego 2008,

     4zmiany uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

         8  listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia

         w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

     5/ zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego

         doskonalenia zawodowego nauczycieli,

     6/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych

         Straży Pożarnych, 

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  

 

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 20 listopada  o godz. 16.00 w salce Urzędu Gminy w Rozdrażewie

odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ zabezpieczenia w budżecie Gminy Rozdrażew środków finansowych na realizację

        w roku 2009 projektu pn. Przebudowa dróg gminnych relacji Wolenice- Dzielice

        - Rozdrażew ubiegającej się o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu

        Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011„

    2/ regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach

        i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

    3/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

         nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli

         prowadzonych przez gminę Rozdrażew w 2009 roku .

3. Zamknięcie obrad.

XXII sesja Rady Gminy

   W dniu 14 listopada 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółów z obrad XX i XXI sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew,

    2/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew,

    3/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego  

         na 2009 r. na obszarze Gminy Rozdrażew,

    4/ wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew,

    5/ pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2008 roku,  

    6/ zmian budżetu gminy na 2008 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

XX sesja Rady Gminy

W dniu 25 września 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XIX sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2008r.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

       1/ zmian budżetu gminy na 2008 rok,

       2/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozdrażewek,

       3/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Maciejew.

  8. Wyrażenie opinii o celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

      w miejscowościach: Rozdrażew, Chwałki i Wyki.  

  9. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11. Odczytanie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Urzędu Skarbowego o w/w oświadczeniach.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

XIX sesja Rady Gminy

W dniu 28 sierpnia 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się

XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. 

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zasad

        udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach,

        przedszkolach oraz zasad  zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

        wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i wychowawczych,

    2/ zmian budżetu gminy na 2008 rok,

    3/ zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

XVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew

     W dniu 8 lipca 2008r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XVIII sesję Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XVII sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Przyjęcie uchwał w sprawach:

      1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

           w Rozdrażewie,

      2/  zmian budżetu gminy na 2008 rok,

      3/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

          zamieszkujących na terenie Gminy Rozdrażew,

      4/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

XVII sesja Rady Gminy

    W dniu 2 czerwca 2008 r. o godz.  10oo w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XVI sesji.

  3. Podsumowanie roczne działalności Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

      i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje radnych.

  6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  7. Projekty uchwał w sprawach:

       1/ zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 1999 r.

           w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych, ustalenia planu sieci publicznych

           gimnazjów oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy Rozdrażew,

       2/ utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi,

       3/ ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i granic

           ich obwodów,

       4/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

       5/ zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

           przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2008r.,

       6/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2008 roku,

       7/ zmian budżetu gminy na 2008 rok,

       8/ przedłużenia obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

           i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

XVI sesja Rady Gminy Rozdrażew

  W dniu 28 kwietnia 2008r.  o godz. 14.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się XVI sesja Rdy Gminy Rozdrażew

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółów z obrad XIV i XV sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej

      o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007r. 

  7. Projekty uchwał w sprawach:

      1/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod

          przepompownie w miejscowości Trzemeszno,

      2/ ustalenia opłaty adiacenckiej,

      3/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008r.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

XIV sesja Rady Gminy Rozdrażew

  W dniu 11 marca 2008 r. o godz.  10oo w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się  XIV sesja Rady Gminy

Porządek obrad obejmuje m.in. :

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  2. Interpelacje radnych.

  3. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

      alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2007r.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

      1/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych,     

      2/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich

          wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata,

      3/ procedury uchwalania budżetu Gminy Rozdrażew oraz rodzajów i szczegółowości 

          materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

      4/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008r.,

      5/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew,

      6/ planów pracy na 2008 rok.

  6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  7. Zapytania i wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.

 

XIII sesja Rady Gminy

W dniu 28 grudnia 2007r. o godz.  11.00  w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  odbędzie się XIII sesja Rady Gminy 

 

Porządek obrad obejmuje m.in. :

1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

2. Interpelacje radnych.

3. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

4. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy na 2008r.

5. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2008 rok :

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.,

      2/ ustalenia wydatków w budżecie  gminy Rozdrażew, które nie wygasają  

          z upływem roku budżetowego 2007,

      3/ wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę albo ustanowienie

          użytkowania  trybie bezprzetargowym lokali użytkowych i gruntów

          stanowiących własność Gminy Rozdrażew,

      4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego

          w jednostkach organizacyjnych Gminy Rozdrażew oraz akceptacji

          wartości punktów proponowanych przez te jednostki,

     5/ uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2007-2015.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

XII sesja Rady Gminy Rozdrażew

W dniu 3 grudnia 2007r. o godz. 12.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Rozdrażew

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji.

  3. Stan bezrobocia oraz formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Krotoszyńskim

      z uwzględnieniem sytuacji na terenie gminy.

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje radnych.

  6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku

          rolnego na 2008r.  na obszarze gminy Rozdrażew,

      2/ wysokości stawek opłaty targowej  na obszarze gminy Rozdrażew,

      3/ określenia opłaty od posiadania psów

      4/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy

          Rozdrażew,

      5/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy

          Rozdrażew ,

      6/ inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa

          oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów,

      7/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

          nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 roku dla nauczycieli szkół

          i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rozdrażew,

      8/ regulaminu wynagradzania w 2008 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach

          i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

XI Sesja Rady Gminy

 W dniu 8 listopada  2007r. o godz. 9.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Rozdrażew.
 
Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad X sesji.

3. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - programy dla

     rolnictwa  na lata 2007 – 2013,

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

    1/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie inwestycji  o wartości

       przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Rozdrażew  w budżecie na rok 2007,

   2/ zmiany uchwały Nr VI/31/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 kwietnia 2007r.

       w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

        i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej

       w miejscowości Grębów,

    3/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.,

    4/ określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych,           

    5/ uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie,

    6/ ustalenia opłat za niektóre świadczenia w przedszkolach publicznych  prowadzonych

      przez Gminę Rozdrażew,

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach  majątkowych.

 9. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.Odczytanie informacji Wojewody Wielkopolskiego i Urzędu Skarbowego o w/w

     oświadczeniach.

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

           

X sesja Rady Gminy

W dniu  28 września  2007 r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

odbędzie się X sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad IX sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2007 r.  

  7. Podjęcie uchwał w sprawach :

     1/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.,

     2/ powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia

         oświadczenia lustracyjnego,

     3/ wyboru ławników z obszaru gminy Rozdrażew na kadencję 2008- 2011.

 8. Wyrażenie opinii o celowości budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych

     w miejscowości Dzielice i Dąbrowa.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

                                     Przewodniczący

                                     Rady Gminy

                                     /-/ Renata Zych - Kordus

 

IX Sesja Rady Gminy

  

W dniu 14 sierpnia 2007r. o godz. 10.00 w salce Kółka  Rolniczego w Rozdrażewie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółów z obrad VII i VIII sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ zmiany uchwały Nr V/22/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2007

          roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu

          w 2007 roku,

      2/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007r.

      3/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

          realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

          obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach

          podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina

          Rozdrażew,

      4/ wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości gruntowej,

      5/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

      6/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

      7/ odwołania Sekretarza Gminy,

      8/ powołania Sekretarza Gminy Rozdrażew.

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                       

                                                                  Wiceprzewodniczący

                                                                  Rady Gminy

                                                                  /-/ Aleksander Kaczmarek

 

 

 

 

Odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew

 

W dniu 15 lutego  2007r. o  12.30 w salce Urzędu Gminy w Rozdrażewie

odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie protokółu z obrad III sesji.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

  6. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na 2007 rok :

      1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,

      2/ odczytanie opinii stałych Komisji Rady Gminy,

      3/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

      4/ stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

      5/ dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały,

      6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach :

      1/ zmiany uchwały Nr IX/57/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2003r.

          w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

      2/ ustanowienia przedstawiciela Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek

          Kształcenia i Studiów Samorządowych,

      3/ planów pracy na 2007 rok.

  8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

  9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                             /-/ Renata Zych - Kordus 

 

 

 

Sesje Rady Gminy Rozdrażew

  

 W dniu 20 grudnia 2006 r. o godz. 10°° w salce Kółka Rolniczego

w Rozdrażewie odbędzie się III sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad przewiduje  :  

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z obrad II sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

    1/ wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew,

    2/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku

        rolnego na 2007r. na obszarze gminy Rozdrażew,

    3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew,

    4/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew,

    5/ regulaminu wynagradzania w 2007 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach

        i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

    6/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania

        nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2007r. dla nauczycieli szkół i przedszkoli

        prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

    7/ uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

        przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2007r.,

    8/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

    9/ ustalenia wydatków w budżecie gminy Rozdrażew, które nie wygasają z upływem roku

         budżetowego 2006

   10/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rozdrażew,

   11/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rozdrażew.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                             

                                                                    /-/ Renata Zych - Kordus