Kierownictwo Urzędu

Organy i osoby sprawujące władzę

 
 
WÓJT GMINY 
MARIUSZ DYMARSKI
 
SEKRETARZ GMINY
BARBARA BIESIADA
 
SKARBNIK (REFERAT FINANSOWY)
- Paulina Szczepańska
 
RADCA PRAWNY
- TATIANA CIERNIEWSKA
 
 
KIEROWNIK REFARATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
- Arkadiusz Koprowski 
 
Z-ca KIEROWNIKA USC  
- Beata SMARDZEWSKA-SKORUPSKA