Dostęp do pozostałych informacji BIP

Dostęp do pozostałych informacji BIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych, nie udostępnionych w BIP jest możliwy na wniosek złożony w dniach i godzinach pracy Szkoły, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
- informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
- udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
- część informacji publicznych udostępnianych jest na stronie internetowej szkoły.