Organizacja

Organizacja

Szczegółowa organizacja jednostki oraz zakres kompetencji i obowiązków poszczególnych organów oraz pracowników opisane są w Statucie Szkoły.

Schemat organizacyjny jednostki