Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła  prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną zgodną z przepisami prawa oświatowego.

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku.