Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu

treść ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zw. z  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz.U. z 2014r., poz. 1146 ze zm.). 

Gmina Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty nabór na partnera projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 -2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne 

Celem głównym partnerstwa jest wspólna realizacja projektu mającego na celu podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży, w tym także dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczestniczących w edukacji oraz podniesienie wiedzy I kompetencji nauczycieli/ pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie. 

Miejsce realizacji projektu: projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Gen. J.

Dowbora Muśnickiego w Lusowie, ul Nowa 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Liderem Partnerstwa będzie Gmina Tarnowo Podgórne. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących  działalności gospodarczej lub oświatowej nie objęte wykluczeniem w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, WRPO 2014-2020 

Do realizacji projektu zostanie wybrany 1 Partner. 

Wybór Partnera poprzedzony będzie oceną ofert dokonaną przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zgodnie z Regulaminem naboru partnera. 

Realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania dla projektu
w ramach konkursu Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 WRPO 2014-2020 

Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu - Gminą Tarnowo Podgórne, umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu. 

Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu, jako Partnera do realizacji projektu, Partner ponosi samodzielnie. 

Gmina Tarnowo Podgórne zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty Partnerstwa.

Kryteria wyboru partnera oraz procedura naboru partnera określone zostały w Regulaminie naboru partnera 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera do projektu„                                                

Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Gminna Jednostka Oświatowa, ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne (II piętro) od dnia 23 października 2015 do dnia 13 listopada 2015 r. do godz. 10.00. 

Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

Złożone ofert nie podlegają korektom. 

Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada o godz. 10.45 w siedzibie Gminnej Jednostki Oświatowej. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.      Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych ani wobec innych podmiotów,

2.      Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdyby czynności, w tym np. podpisywanie umów, oświadczeń będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego),

3.      Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowo-organizacyjnego niezbędnego do realizacji projektu wskazanego w ofercie

4.      Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych wnioskodawcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 -2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.

5.      Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i o braku uwag do niniejszego Regulaminu,

6.      Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu po 10 listopada, w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego,

7.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.z 2014r., poz. 1417 ze zm.)

8.      Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury naboru partnera

 

Regulamin naboru partnera

Umowa partnerska