Rejestry

Rejestry

Szkoła prowadzi:

- rejestr zarządzeń dyrektora

- rejestr upoważnień

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

- rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych

- rejestr zamówień publicznych

- rejestr wydawanych świadectw ukończenia Szkoły

- rejestr wypadków

- rejestr korespondencji

- księgę uczniów

- księgę ewidencji dzieci

- ewidencję przebiegu pojazdu pracownika

- ewidencję dokumentacji przetargowej

- ewidencję nieruchomości, lokali i pomieszczeń

- ewidencję środków trwałych i nietrwałych

- ewidencję druków ścisłego zarachowania

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o wydanie duplikatu dokumentu powinna złożyć pisemne podanie do sekretariatu szkoły.

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.