Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkoiwe na stronie internetowej https://bip4.wokiss.pl/zspnietazkowo/ przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.wokiss.pl spełnia wymagania w 91,86 %. /en/pagecheck2.0/?uuid=4e2ec90b-ee58-4291-a2ec-f6c8c57c2c8f

 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkoiwe na stronie internetowej https://www.zspnietazkowo.pl/ przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.wokiss.pl spełnia wymagania w 81,91%. /en/pagecheck2.0/?uuid=6d8c0cb9-c05c-412c-adb7-ddac98336656

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery strony internetowej.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony https://bip4.wokiss.pl/zspnietazkowo/  19.11. 2014r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Monika Oleszak kontaktować można się telefonicznie pod numerem 655-180-027 lub mailowo sekretariat@zspnietazkowo.pl
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: https://www.zspnietazkowo.pl/ jest Jacek Maria Nieniewski kontaktować można się telefonicznie pod numerem 655-180-027 lub mailowo administrator@zspnietazkowo.pl
 4. Strona aktualizowana na bieżąco.
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowiedołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 6. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Zespołu szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

 

Internat szkolny dostępny architektonicznie. Wejście do budynku bez przeszkód architektonicznych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, w tym także do toalety dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych.

Hala sportowa dostępna architektonicznie. Każde z wejść do budynku posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wewnątrz hali ciągi komunikacyjne oraz drzwi dostosowane są do szerokości wózków inwalidzkich. Ponadto w budynku znajduje się szatnia wraz z toaletą i prysznicem dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta w holu budynku.

Wejście do budynku głównego szkoły  umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózku, Korytarze budynku mają minimalną szerokość  większą niż 2 m. Gabinet  dyrektora  oraz sekretariaty znajdują się na piętrze , a schody nie są dostępne architektonicznie.

 

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2021-03-25

Data aktualizacji strony 2021-03-25