Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

 
Organy i osoby sprawujące funkcje.
 
Organy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie i osoby sprawujące funkcje.
 
Organami Zespołu są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
2)    Rada Pedagogiczna
3)    Rada Rodziców
4)    Samorząd Uczniowski
 
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza jest:
 
            mgr Monika Oleszak
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - organizacyjnych jest:
 
            mgr Ewa Nowacka-Wieczorek
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - wychowawczych jest:
 
            mgr inż. Katarzyna Zamorska
 
W skład Rady Rodziców wchodzą:
 
-   Violetta Gładisiak - przewodniczący
-   Magdalena Ratajczak-zastępca przewodniczącego
-   Anna Cieślak - skarbnik
-   Zbigniew Chudziński - sekretarz
 
Samorząd Uczniowski tworzą:
 
Martyna Leśna.- przewodnicząca
. - z-ca przewodniczącej
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek