Zamówienia publiczne

Śmigiel: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4Numer ogłoszenia

Śmigiel: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4
Numer ogłoszenia: 160207 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nietążkowo ul. Dydycza 4, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5180027 w. 44, faks 0-65 5189660.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespól szkół ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na modernizację sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski, ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26322,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 40389,72

·         Oferta z najniższą ceną: 40389,72 / Oferta z najwyższą ceną: 40389,72

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjetych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć wcześniej. Prace przygotowawcze do zamówienia podstawowego odsłoniły rzeczywisty stan techniczny elementów budowlanych, których naprawa zapewni właściwe użytkowanie budynku. Wykonanie robót dodatkowych ma na celu właściwy odpływ ścieków, poprawę wentylacji i nierozprzestrzenianie się wilgoci w murach. Wartość robót dodatkowych wg kosztorysu inwestorskiego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza

 ul. Dudycza 4, Nietążkowo

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty

dotyczącej przetargu na  modernizację  sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.  

CPV 45.43.00.00-0 (pokrywanie podłóg i ścian), 45.44.20.00-7 (nakładanie powierzchni kryjących), 45.33.20.00-3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne), 45.31.00.00-3 (roboty instalacyjne elektryczne), 45.42.11.00-5 (instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100%.

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski

Ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno

Uzyskał  łącznie  100,00  pkt.

 

Złożono jedną  ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościan, dnia 27.06.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

 

Śmigiel: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

Numer ogłoszenia: 224856 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nietążkowo ul. Dudycza 4, 64-000 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5180027 w. 44, faks 0-65 5189660

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspnietazkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny zespół szkół ponadgimnazjalnych.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.42.11.00-5

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości

2.000 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie nr konta

63 8666 0004 2002 0100 0605 0006, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zamianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika( od ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczenia do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium(oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego(datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu.

 

III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Śmigiel: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

Numer ogłoszenia: 224856 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nietążkowo ul. Dudycza 4, 64-000 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5180027 w. 44, faks 0-65 5189660

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspnietazkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny zespół szkół ponadgimnazjalnych.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przy ul. Dudycza 4

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV); 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.42.11.00-5

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2013

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości

2.000 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie nr konta

63 8666 0004 2002 0100 0605 0006, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zamianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika( od ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczenia do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium(oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego(datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu.

 

III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą robót remontowych na kwotę co najmniej 90.000 PLN brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest przedmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z wcześniej obowiązującym rozporządzeniem.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku

oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówień

Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: A. Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz doświadczenie min. 5 lat. Osoba proponowana na kierownika budowy winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy(min. 3 lata) , B. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby te powinny posiadać niezbędne kwalifikacje tzn. uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych obejmujących specjalności: 1. konstrukcyjno-budowlaną, 2. instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

oświadczenie

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4 albo w pkt III.5

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesiona wadium(oryginał kub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie(poręczenia, gwarancje) do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. Do oferty należy dołączyć: A. wypełniony kosztorys ofertowy B. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału.

 

SEKCJA IV:PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku VAT strony mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej.

W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zspnietazkowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych i. Jana Kasprowicza Nietążkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel

Osoba odpowiedzialna za:

  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Grześkowiak (2013-06-12 16:48:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marek Grześkowiak (2013-06-12 16:49:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marek Grześkowiak (2013-06-12 16:48:33)