Jesteś tutaj:   

Otwarty Konkurs Ofert

Rozstrzygnięcia - Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego – „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego

  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego – „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego 

Załączniki: pobierz plik 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego” w 2021r.

 1. „Organizacja Rajdu Ceramików. Edycja 56”.

Lp.

Oferent

Maksymalna do uzyskania liczba punktów

Liczba punktów przyznanych przez Komisję

Konkursową

Rozstrzygnięcie konkursu

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chodzieży.

270

231

Przyznano dotację w wysokości 3 800,00 zł

Uchwała - pobierz plik

OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO - na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki .

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i turystyki .

Na podstawie Uchwały Nr XXV/216 /2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia

23 czerwca 2021r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki .

 1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej bądź podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki .

 1. Rodzaj zadania:

Z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego”.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadania o którym mowa w punkcie II przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji
 2. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:

- ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie kultury fizycznej i turystyki : organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24października 2018 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 z późn. zm.).

 1. Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu

Chodzieskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Dopuszcza się przekazanie dotacji, więcej niż jednemu podmiotowi. Decyzja Zarządu jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Chodzieskiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po zrealizowaniu zadania na zasadach określonych w umowie.

6.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest dokonać korekty oferty i przedłożyć zaktualizowany harmonogram, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

oraz opis poszczególnych działań.

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie

powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 r. Warunki realizacji:

 1. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wydarzenia polegającego na organizacji aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego.
 2. Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie przedsięwzięć sportowych, sportowo – rekreacyjnych, turystycznych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; sposób monitorowania: lista obecności lub protokoły sędziowskie z przeprowadzonych zawodów , wyniki kwalifikacji indywidualnej lub drużynowej, dokumentacja fotograficzna.

4.W ramach realizacji zadania dopuszcza się zakup rzeczy niezbędnych do wykonania zadania określonego w składanej ofercie.

 1. Zakończenie realizacji zadania następuje poprzez przedstawienie sprawozdania

z realizacji przedsięwzięcia.

 1. Zlecenie realizacja zadania publicznego odbywa się w formie wspierania. Wysokość dofinansowania nie może stanowić więcej niż 95% kosztów całkowitych realizacji zadania. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany zapewnić minimum 5% środków finansowych o których mowa w części V. B . Źródła finansowania kosztów.
 2. Termin składania ofert.

Podmioty, o których mowa w punkcie IV ogłoszenia składają ofertę na realizację zadania publicznego (osobiście lub drogą pocztową), w terminie do dnia 21 lipca 2021r. do godz. 14.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki ” oraz nazwą podmiotu ubiegającego się o dotację.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną

oraz faksem.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania

wyboru ofert.

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 sierpnia 2021 r.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana:
 4. a) zawartość merytoryczna oferty,
 5. b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań,
 6. c) przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów

rzeczowych i kadrowych,

 1. d) zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisję konkursową.
 3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Chodzieskiego w drodze uchwały.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dot. statusu

prawnego i prowadzonej działalności,

 1. b) wyciąg ze statutu zawierający cele statutowe i sposób ich realizacji,
 2. c) oświadczenie oferenta o nie posiadaniu przez niego zobowiązań cywilno- prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
 3. d) oświadczenie oferenta o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
 4. e) inne dokumenty ważne dla złożonej oferty.
 5. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku gdy wymienione załączniki złożone zostaną w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
 6. a) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 7. b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 8. c) podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
 9. W przypadku osób nie dysponujących pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się one pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 10. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Chodzieskiego, która przedłoży Zarządowi propozycję oferty, na którą zaproponuje udzielenie dotacji.
 11. Oferta zostanie odrzucona podczas oceny formalnej z następujących powodów:
 12. a) oferta nie została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym

konkursie ofert,

 1. b) oferta nie została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 2. c) oferta nie została złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021r.”,
 3. d) oferta nie została złożona na druku zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. e) oferta nie zawiera danych o których mowa w części III pkt.6 oferty wraz z tabelą
 5. ,,Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”,
 6. f) zaproponowany czas realizacji zadania nie mieści się w określonych terminach

ogłoszonego konkursu,

 1. g) realizacja zadania z oferty nie należy do zadań własnych powiatu,
 2. h) oferta jest niezgodna z zapisami statutowymi organizacji.
 3. Rozpoznanie ofert pod względem merytorycznym odbywa się według następujących kryteriów z uwzględnieniem oceny punktowej:
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta (0 – 15 pkt.),
 5. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (0 – 15 pkt.),
 6. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie (0 – 10 pkt.),
 7. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0 – 15 pkt.),
 8. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 – 15 pkt.),
 9. ocena korzyści wynikających z realizacji zadania, w tym liczba odbiorców projektu, zgodność oferty z wymogami dotyczącymi składania ofert i zadaniami powiatu (0 – 10 pkt.),
 10. dostępność dla mieszkańców powiatu chodzieskiego (0 – 10 pkt.),
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przez

Zarząd Powiatu Chodzieskiego. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz zamieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Chodzieży. Ponadto oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni

pisemnie o wyniku rozpatrzenia oferty.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie wyboru oferty i dofinansowania zadania będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 3. a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż

wnioskowana,

 1. b) posiadania własnego rachunku bankowego,

c)wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,

 1. d) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego w Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).
 1. Informacje dotyczące zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

W 2021r. i 2020r. nie realizowano zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki i nie udzielano na ten cel dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Informacje dodatkowe.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, pok. nr 107 lub telefonicznie pod nr tel.(67) 28 12 717.

Ponadto informacje w sprawie konkursu są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - NPP

Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2020 roku".

OR.5330.20.2019

Załączniki:pobierz plik

 

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2020 roku

 • Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadana i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym  plik 
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie plik
 • Oświadczenia załącznik nr 1 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenia załącznik nr 2 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenia załącznik nr 3 do ogłoszenia plik
Załączniki:pobierz plik

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury i sztuki

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury i sztuki

Pełna treść dokumentu: pobierz plik

Otwarty konkurs ofert - Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2019  roku”.

 • Uchwała Nr 7/2018 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2018r r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2019 roku” plik
 • Uchwała Nr 2/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2019 roku” plik
 • Uchwała Nr 404/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizację zadania i formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym plik
 • Ogłoszenie o konkursie plik;
 • Oświadczenia załącznik nr 1 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenie załącznik nr 2 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenie załącznik nr 3 do ogłoszenia plik
 • Oświadczenie załącznik nr 4 do ogłoszenie plik
 
Załączniki:pobierz plik

Uchwała Nr 405/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy: pobierz plik

Zestawienie ofert realizacji zadań publicznych w roku 2007

Wnioski złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik