Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Starostwo Powiatowe w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip4.wokiss.pl/chodziezp/zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Starostwie Powiatowym w Chodzieży: bip4.wokiss.pl/chodziezp/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page, (http://checkers.eiii.eu/ ),  z którego wynika, że strona internetowa bip4.wokiss.pl/chodziezp/ spełnia wymagania w  96.65

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

 

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip4.wokiss.pl/chodziezp/  2007-09-01
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Aneta Karbowniczak, Mateusz Wieczorek
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. +48 67 28 127 21
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: anetakarbowniczak@powiat-chodzieski.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Starostwo dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa

Do budynku A przy ul. Wiosny Ludów 1 prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do którego prowadzą schody nie jest przystosowane do wymogów dostępności architektonicznej. Drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie.
Wejście boczne do budynku nie ma schodów, natomiast drzwi do wejścia są nie przystosowane zarówno w zakresie szerokości jak i łatwego otwierania. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Biuro obsługi klienta znajduje się na 1 piętrze, brak windy czy innych udogodnień, utrudniają dostęp osób z dysfunkcją ruchową. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Planuje się dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami etapowo w miarę możliwości finansowych. Do końca 2022 roku planuje się zamontować oznakowanie dotyczące możliwości wejścia z psem asystującym, prawidłowe oznaczenie stopni schodów, zamontowanie pętli indukcyjnych, wyposażenie w krzesło do ewakuacji. Wymieniona poprawa dostępności architektonicznej nastąpi po realizacji projektu pt. DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego.
Udogodnienia architektoniczne w postaci montażu windy czy platform schodowych będą wdrażane etapowo. Ze względu na fakt powstania budynku w latach 70-tych, nakłady finansowe na dostosowanie budynku do wymagań dostępności architektonicznej są bardzo wysokie.
Dla ułatwienia obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, zostanie zakupiony system wezwania asysty przywołujący pracownika, który będzie wzywał pracowników merytorycznych do załatwienia sprawy w dogodnym miejscu.

Budynek B przy ul. Paderewskiego 2, wybudowany był ponad 100 lat temu, jest objęty opieką konserwatora, możliwości wykonania przy nim podjazdu lub platformy dla osób niepełnosprawnych jest bardzo utrudniona. Wejście na poziom parteru odbywa się przez schody zewnętrzne i schody wewnętrzne, a komunikacja między piętrami schodami drewnianymi. Budynek wykonany jest z cegły pełnej czerwonej, konstrukcja dachu i stropów drewniana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jako dostęp alternatywny- obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami w budynku A, po wezwaniu pracownika merytorycznego do załatwienia sprawy w dogodnym miejscu.

Budynek znajdujący się w Milczu, Milcz 4 - siedziba Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Budynek znajduję na jednej kondygnacji co ułatwia poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą dwa szerokie stopnie, co utrudnia samodzielne poruszanie osób ze szczególnymi potrzebami. W celu załatwienia sprawy w wydziale niezbędna jest pomoc pracowników wydziału przy wejściu do budynku. W najbliższym czasie zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta odbywa się w biurach wydziału Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aa AA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Aktualaizacja: 31.03.2022

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021r

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021

Załącznik: pobierz plik

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadnia wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1.

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Starosta

Na podstawie Zarządzenia Starosty Chodzieskiego powołanie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności

Do 21.09.2020 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zamieszczenie informacji na BIP Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Do 30.09.2020r.

3.

Skierowanie pism do jednostek organizacyjnych Powiatu polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności

Koordynator

Przesłanie pism do jednostek organizacyjnych Powiatu

Do 30.09.2020 r.

4.

Przygotowanie planu

działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności

Do 12.10.2020 r.

5.

Przedłożenie do zatwierdzenia Planu

działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zatwierdzenie przez Starostę Chodzieskiego Planu działania na rzecz poprawy dostępności

Do 12.10.2020 r.

6.

Analiza stanu obiektów Starostwa Powiatowego w Chodzieży pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator + zespół

Inwentaryzacja obiektów Starostwa Powiatowego w Chodzieży, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności

Do 15.11.2020 r.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadnia wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

7.

Dokonanie diagnozy
w zakresie dostępności alternatywnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Koordynator + zespół

Wskazanie sposobów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnie pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami

Do

15.12.2020 r.

8.

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektów będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek organizacyjnych powiatu Chodzieskiego w sprawie spełnienia zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności

Do

20.12.2020 r.

9.

Diagnoza w zakresie dostępności alternatywnej w jednostkach samorządu terytorialnego

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Uzyskanie pisemnych informacji od jst ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób np. wyznaczenie pracownika do pomocy dla osób potrzebujących

Do

30.12.2020 r.

 

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadnia wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

10.

Monitorowanie

działalności w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół ds. dostępności

Przeglądy

w budynkach starostwa Powiatowego

w Chodzieży pod kątem dostępności

Dwa razy do roku

11.

Zbieranie danych do raportu zbiorczego

Koordynator

Zbieranie danych do raportu zbiorczego

Do 15.03.2021 r.

12.

Sporządzenie raportu zbiorczego

Koordynator

Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie zebranych informacji

Do 27.03.2021r.