Nazwa, dane adresowe

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież
NIP: 6070069997
REGON: 570799504
 
Prosimy o użycie powyższych danych adresowych oraz numeru NIP przy wystawianiu faktur.
 
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
NIP: 7642108487
REGON: 570790897
 
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież
tel.  67 28 127 21
fax 0-67 28 12 711
 
Adresy elektroniczne:
Elektroniczna skrzynka podawcza http://epuap.gov.pl: /spchodziez/SkrytkaESP
Odnośnik do danych WMS: https://geo.powiat-chodzieski.pl/cgi-bin/chodziez
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00
 

Starosta lub wyznaczeni przez Starostę zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 15:30. Natomiast gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 13:00 do 15:30.
Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i kierownicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach urzędowania Starostwa. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym w godzinach urzędowania Starostwa.
 
Kierownictwo Starostwa:
Starosta - Adrian Urbański
Wicestarosta - Mariusz Witczuk
Sekretarz - Aneta Karbowniczak
Skarbnik - Anna Zdziebło
 
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - Maria Przygocka - pełni dyżur codzienie w godzinach urzędowania starostwa w siedzibie Starostwa, pok. 11 / parter.

Koordynator ds. dostępności - Aneta Karbowniczak - adres e-mail: anetakarbowniczak@powiat-chodzieski.pl tel. (067) 281 27 40, kom. 726-180-020.

Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Chodzieży jest dostępny tutaj
 
Informacje dotyczące języka migowego i innych środkach komunikowania się:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Chodzieży udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:
 
Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym przysługuje prawo do skorzystania z usług:
 • tłumacza PJM (polski język migowy),
 • tłumacza SJM (system językowo – migowy),
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.
Formularz do pobrania: PDF DOC

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Starosta Chodzieski zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Mateusz Wieczorek - Redaktor Biuletynu
tel. 0-67 2812714, email: admin [na] powiat-chodzieski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Chodzieskiego z siedzibą w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-80 Chodzież, e-mail: sekretariat@powiat-chodzieski.pl ,
  tel. 067 2812721.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@powiat-chodzieski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ich podanie ma charakter dobrowolny, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 4. Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa..

 5. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej