UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą

UCHWAŁA NR XXIX/177/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO


z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Określa się następujące warunki włączenia dotychczasowego publicznego gimnazjum specjalnego do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej:
1) dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży.
2) Typ, nazwa i siedziba szkoły o której mowa w pkt 1:
a) typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa,
b) nazwa i siedziba: Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Strzelecka 11 64-800 Chodzież, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.
3) Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę, o której mowa w pkt 1 jest dzień 1 września 2017 roku.
4) Struktura szkoły, o której mowa w pkt 1 będzie obejmowała klasy od piątej do ósmej.
5) Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży jest dzień 31 sierpnia 2017 roku.
§ 4. Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z uwzględnieniem klas dotychczasowych: publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz publicznych czteroletnich techników, od dnia 1 września 2019 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Chodzieskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Uchwała