Dotacje dla niepublicznych szkól - OW.4331.1.2.2018

OW.4331.1.2.2018

INFORMACJA


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018r. ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203) zmianie uległ sposób ustalania dotacji rocznej na ucznia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży. Zgodnie z art. 26 ust. 2 w/w ustawy jest to kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Mając powyższe na uwadze, kwota dotacji na ucznia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, została ustalona na podstawie standardów finansowych przyjętych w "Metryczce subwencji oświatowej na 2017r." dla Powiatu Chodzieskiego oraz kategorii uczniów i wag obowiązujących w 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2395) i wynosi od 01.01.2018r. 962,31 zł rocznie.

Pozostałe stawki dotacji rocznych planowane w 2017r., podane w „Informacji” z dnia 26 października 2017r., znak; OW.4331.9.3.2017. nie ulegają zmianie i obowiązują do czasu pierwszej aktualizacji dotacji rocznej na 2018 rok, która nastąpi po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2018, zgodnie z art.43 ust.2 pkt 1 w/w ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Szczegóły w załączniku: pobierz plik